ค้นหาข้อมูล
ความถี่ผิดพลาด (Frequency Error)
1977 view
 Post Date:  30/6/21 - 3:54:pm

ความถี่ผิดพลาด (Frequency Error)


ความถี่ผิดพลาด (Frequency Error) โดยส่วนใหญ่ความถี่ผิดพลาดมีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก นอกจากระบบจ่ายกำลังไฟฟ้ามีความคงที่ เช่น
เครื่องกำเนิดไฟฟ้ามีขนาดเล็กที่ไม่เหมาะสมกับ Losd ที่เปลี่ยนแปลง และระบบมีขนาดเล็กเกินจะทำให้เกิดความถี่ไม่ถูกต้อง
แต่อาจมีสาเหตุมาจากการเปิดปิดเครื่องจักรขนาดใญ่ในสายเดียวกัน transient Variation หรือาจทำให้ระบบที่มีขนาดเล็กอยู่แล้ว
เกิด OCS (Ocsillate) ซึ่งอาจมีผลต่อคอมพิวเตอร์ในแง่ของข้อมูลผิดพลาดเนื่องจากความถี่ไม่คงที่