ค้นหาข้อมูล
ข้อมูลและสาระน่ารู้ที่อัพเดทล่าสุด
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของจังหวัดนนทบุรี
376 view
 Post Date:  17/8/16 - 1:18:pm

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

            เกาะเกร็ด ชื่อเดิมเรียกว่า เกาะศาลากุน เกาะเกร็ดเกิดขึ้นจากการขุดคลองลัดแม่น้ำเจ้าพระยา เกาะเกร็ดมีความเจริญมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา สังเกตได้จากวัดวาอารามต่างๆ บนเกาะ จนทำให้เกาะเกร็ดมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย ได้แก่ วัดปรมัยยิกาวาส พระวิหาร พิพิธภัณฑ์วัดปรมัยยิกาวาส วัดเสาธงทอง วัดฉิมพลีสุทธาวาส กวานอาม่าน คลองขนมหวาน

            วัดชลประทานรังสฤษดิ์ ตั้งอยู่ที่ต.บางตลาด ริมถนนสายนนทบุรี ห้าแยกปากเกร็ด ภายในวัดกว้างขวางร่มรื่นด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ วัดแห่งนี้ยังมีลานไผ่อเนกประสงค์ เพื่อให้ชาวพุทธได้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาร่วมกัน นอกจากนี้ทุกวันอาทิตย์พุทธศาสนิกชนยังจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาจากพระเทพวิสุทธิเมธี (ปัญญา นันทภิกขุ) เจ้าอาวาสวัดอีกด้วย

            วัดกู้ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ต.บางพูด ในซอยปากเกร็ด ๓ วัดนี้สร้างในสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี จึงมีศิลปะแบบมอญผสมผสานอยู่นอกจากนี้บริเวณริมน้ำหน้าวัดเป็นจุดที่เรือพระที่นั่งของสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระมเหสีในรัชกาลที่ ๕ ประสบอุบัติเหตุเรือล่มสิ้นพระชนม์ ด้านข้างวิหารของวัดจึงเป็นที่เก็บเรือพระที่นั่งของพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์

            วัดสวนแก้ว หมู่ ๑ ต.บางเลน ปัจจุบันสวนแก้วกลายเป็นที่ตั้งของมูลนิธิสวนแก้ว ซึ่งเป็นมูลนิธิเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้ก่อตั้งคือ พระพิศาลธรรมพาที หรือ พระพยอม กัลยาโณ พระนักพูดและพระนักพัฒนา พระพยอมได้จัดตั้งโครงการต่างๆ ขึ้นมากมายจนประสบความสำเร็จ เช่น โครงการร่มโพธิ์แก้ว โครงการที่พักคนชรา โครงการซูเปอร์มาร์เก็ตผู้ยากไร้ และทุกโครงการจะมีประชาชนเข้าร่วมบริจาคสิ่งของมากมายเพื่อให้วัดเป็นตัวแทนในการพัฒนาสังคมตามที่พระพยอมตั้งปณิธานไว้

            บ้านครูมนตรี ตราโมท ดุริยางคศิลปิน หรือ บ้านโสมส่องแสง ตั้งอยู่ที่ถนนติวานนท์ ๓ ซอยพิชยนันท์ ๒ ต.ตลาดขวัญ เป็นบ้านของครูมนตรี ตราโมท คีตกวี ๕ แผ่นดิน และศิลปินแห่งชาติ สาขาดุริยางคศิลป์ ดนตรีไทย ประจำปี พ.ศ.๒๕๒๘ ภายในบ้านจัดแสดงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย สมถะ แสดงชีวประวัติของครูมนตรีรวมทั้งผลงานเพลงที่เป็นลายมือต้นฉบับนับตั้งแต่เพลงแรกเมื่อมีอายุ ๒๐ ปี ถึงเพลงสุดท้ายเมื่อมีอายุ ๙๑ ปี