Custom Search
 
ธงชาติประเทศสโลวาเกีย Slovakia
3289 view
 Post Date:  2011-03-09 06:48:27

 

 

ชื่อทางการ             สาธารณรัฐสโลวัก (Slovak Republic)

 

เมืองหลวง              บราติสลาวา (Bratislava)

ภาษาที่ใช้               สโลวัก

 

 

 

ความเป็นมาของธงชาติประเทศสโลวาเกีย Slovakia

                สโลวาเกียตั้งอยู่ทางตอนกลางของทวีปยุโรป ไม่มีทางออกสู่ทะเล ในอดีตคือประเทศเชโกสโลวะเกีย แต่ในปี ค.ศ.1993 มีการตั้งประเทศสโลวาเกียเป็นอิสระจากสาธารณรัฐเช็ก

สีขาว สีน้ำเงิน และสีแดง เป็นสีของชนเผ่าสลาฟ ด้านซ้ายของธงเป็นรูปกางเขน 2 อันซ้อนกัน และมีรูปเทือกเขาทาทราอันเป็นสัญลักษณ์ของประเทศ

 

บทความและสาระน่ารู้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ธงชาติประเทศต่างๆในทวีปยุโรป