ค้นหาข้อมูล
ป้อมแผลงไฟฟ้า จังหวัดสมุทรปราการ
2285 view
 Post Date:  1/7/13 - 12:03:pm
ป้อมแผลงไฟฟ้า จังหวัดสมุทรปราการ

ป้อมแผลงไฟฟ้า   ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองพระประแดง   ที่ตำบลตลาด   อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ    ใกล้กับสถานีตำรวจพระประแดงและโรงเรียนเทศบาลป้อมแผลงไฟฟ้า

ป้อมแผลงไฟฟ้า  เป็นป้อมที่ยังมีสภาพสมบูรณ์อยู่บางส่วน   ปัจจุบันเทศบาลเมืองพระประแดงได้ทำการบูรณะเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน   โดยบริเวณด้านบนของป้อมได้จัดปืนใหญ่โบราณหลายกระบอกตั้งไว้ให้ชมรอบๆ บริเวณจัดปลูกต้นไม้ร่มรื่น

            ป้อมแผลงไฟฟ้า  สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย   เมื่อ พ.ศ.๒๓๕๘  สร้างขึ้นทางฝั่งขวาของแม่น้ำเจ้าพระยา   ป้อมที่สร้างขึ้นทางฝั่งขวาของแม่น้ำได้แก่  ป้อมมหาสังหาร  ป้อมราหูจร  ป้อมปีศาจสิง  ป้อมวิทยาคม    ปัจจุบันเหลือแต่ป้อมแผลงไฟฟ้าเท่านั้น

            บริเวณภายในป้อมมีเชิงเทินที่ตั้งปืนใหญ่และถนนที่สำหรับชักลากปืนขึ้นบนเชิงเทิน   กำแพงป้อมแผลงไฟฟ้าเป็นกำแพงสองชั้น    ตอนกลางอัดแน่นเพื่อป้อมกันกระสุนปืนที่ยิงตกลงมา   นับว่าเป็นป้อมที่แข็งแรงมากในสมัยนั้น    และระหว่างป้อมฝั่งขวาและป้อมฝั่งซ้ายมีการขึงโซ่โดยใช้ซุงเป็นทุ่นกั้นขวางแม่น้ำเป็นระยะๆ   เพื่อป้องกันเรือข้าศึกที่จะเข้ามารุกรานทางทะเล

            ปี  พ.ศ.๒๔๓๖   พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว   ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ซ่อมแซมป้อมแผลงไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้   และในปี  พ.ศ.๒๕๑๔   เทศบาลเมืองพระประแดงได้ตกแต่งซ่อมแซมให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน

            ป้อมแผลงไฟฟ้าเป็นโบราณสถานที่รัฐบาลได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เล่มที่ ๙๗   ตอนที่ ๕๙   วันที่  ๑๕  เมษายน  ๒๕๒๓

  ประตูป้อมแผลงไฟฟ้า

 

            ป้อมแผลงไฟฟ้า   มีกำแพงล้อมรอบตัวป้อมทั้ง  ๔  ด้าน  คือ  ทิศเหนือ  ทิศใต้  ทิศตะวันออกและทิศตะวันตก    ด้านทิศใต้  มีกำแพง  ๒  ชั้น   ถมดินอัดแน่นระหว่างชั้นนอกและชั้นใน

            ประตูทางเข้าอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ   ยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์   มีบันไดทางขึ้นไปบนซุ้มประตูด้านในทั้ง ๒ ด้าน    มีแนวกำแพงป้อมทั้งด้านขวาและด้านซ้าย   ด้านในกำแพงมีบันไดทางขึ้นไปบนกำแพงทางขวามือ   เมื่อเดินถึงกำแพงชั้นในจะมีบันไดทางขึ้นไปบนกำแพงชั้นในที่มีดินถมอันแน่นระหว่างกำแพงป้อมชั้นนอกและชั้นในทอดตัวไปทางทิศใต้

            ด้านซ้ายมือ  เดินถึงกำแพงชั้นในแต่ไม่มีบันไดทางขึ้นไปบนกำแพง    มีบันไดทางขึ้นไปบนกำแพงด้านทิศเหนือแต่ไม่มีทางลง

            บริเวณภายในป้อมมี

๑.                 กำแพงป้อมชั้นในตรงกลางกำแพงมีทางลาดขึ้นลงเป็นที่ชักลากปืนใหญ่ขึ้นไปบนกำแพงป้อมทางทิศใต้  ซึ่งมีดินถมอัดแน่นระหว่างกำแพงชั้นนอกและกำแพงชั้นใน   มีปืนใหญ่ตั้งอยู่มุมกำแพงด้านซ้ายมือซึ่งมีอยู่เดิม

ปัจจุบัน   สำนักงานเทศบาลเมืองพระประแดง   ได้นำปืนใหญ่ขึ้นมาบนกำแพง   ตั้งอยู่ตรงกลาง  ๑  กระบอก   และมุมกำแพงด้านขวา  ๑  กระบอก    ระหว่างทางลาดมีบันไดทางขึ้นทั้งสองด้านขึ้นไปบนกำแพงแนวกำแพงด้านขวาและด้านซ้ายมีอุโมงค์ก่ออิฐถือปูน  มีทางเดินถึงกันได้

            ประตูป้อมมี  ๓  ด้าน   ด้านตะวันตกเฉียงเหนือด้านหน้าป้อม   ซุ้มประตูยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์    ด้านตะวันออกเฉียงเหนือ   ซุ้มประตูอยู่ทนสภาพชำรุด  แต่ยังมีส่วนของเดิมอยู่บูรณะได้   ด้านทิศใต้  ประตูทางเข้าอยู่มุมกำแพง   ไม่มีซุ้มประตู  มีคานเสากลมอยู่ด้านบน  และเสากลมติดกับค้านบน   ทั้งขวาและซ้ายเป็นเสาประตูอยู่ในสภาพชำรุดแต่บูรณะได้

๒.     กำแพงด้านทิศเหนือ

๓.                 กำแพงด้านทิศใต้   มุมกำแพงมีประตูทางเข้าภายในป้อมด้านใน   กว้าง  ๔.๙๐  เมตร  ด้านบนมีคานไม้กลม   เส้นผ่าศูนย์กลาง  ๐.๒๕  เมตร   และมีเสาไม้กลม  เส้นผ่าศูนย์กลาง  ๐.๓๐  เมตร  ติดกับคานบน   ทั้งด้านขวาและซ้ายเป็นเสาประตู   ฐานกำแพงส่วนล่างไม่ทรุด   บนกำแพงมีดินถมอัดแน่นระหว่างกำแพงชั้นนอกและชั้นใน

๔.                 กำแพงป้อมด้านทิศตะวันออก   ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ   มีประตูทางเข้า   อยู่ห่างจากแม่น้ำเจ้าพระยาประมาณ  ๗๖  เมตร

๕.                 กำแพงป้อมด้านทิศตะวันตก

       

 

ปืนใหญ่ที่ตั้งอยู่ในป้อมแผลงไฟฟ้า             บันไดทางขึ้นส่วนบนป้อม  เห็นอุโมงค์


  ทางเดินรอบกำแพงป้อมแผลงไฟฟ้า

 

 

เครดิตจาก..http://www.jd.in.th/jdinth/webpom/pompang1.html