ค้นหาข้อมูล
วิธีทำรูปภาพให้เป็นลิงค์โดยโปรแกรม Flash
3335 view
 Post Date:  22/6/13 - 5:30:pm
วิธีทำรูปภาพให้เป็นลิงค์โดยโปรแกรม Flash

1. ให้เราทำการสร้าง Symbol ขึ้นมาจากนั้นให้ทำการ Convert to Symbol.. เป็น Symbol ชนิด Button หรือปุ่มกด

2. เมื่อเราได้ Symbol ที่เป็นลักษณะปุ่มกดขึ้นมาแล้ว ให้เรานำมาวางบน Document ของโปรแกรม

3. เมื่อเราวาง Button ลงบน Document แล้วให้เราทำการ Click ไปที่ Button นั้น จากนั้นให้ทำการเปิดหน้าต่าง Behaviors ขึ้นมา โดยไปที่
Main Menu -> Window -> Developent Panels -> Behaviors  ดังรูป

4. เมื่อเราทำการเปิด Behaviors Panel ขึ้นมาแล้วให้เรา Click ไปที่เครื่องหมายบวก (+) แล้วเลือกไปที่ Web -> Go to Web Page ดังรูป
(ขณะเลือกที่ Option นี้ Button ของเราซึ่งอยู่บน Document ต้องถูก Click เลือกไว้ด้วยนะครับ)

5. เมื่อเราเลือกไปที่ Go to Web page แล้วโปรแกรมจะทำการเปิดหน้าต่าง Go to URL ขึ้นมาให้เราทำการกำหนค่าต่าง ๆ ได้ ดังรูป

ที่หน้าต่าง Go to URL ให้เราทำการกำหนดค่าดังนี้
URL : ให้ทำการพิมพ์ URL ของเว็บเพจที่เราต้องการ Link ไปหาเมื่อกดที่ปุ่ม หรือจะพิมพ์เป็น Path + File Name ลงไปก็ได้ หากไฟล์เว็บเพจนั้นอยู่ภายใน web เดียวกัน
Open in : ทำการเลือก Target ของ Window ที่ต้องการ เช่น _self หมายถึงให้ทำการเปิด Link นั้นที่หน้าต่างเดิมที่ลิงค์อยู่, _blank ให้ทำการเปิด Link กับหน้าต่างใหม่ เป็นต้น

6. เมื่อเราได้ทำการกำหนดค่าต่าง ๆ เสร็จสิ้นแล้วก็ทำการกดที่ปุ่ม OK ของหน้าต่าง Go to URL ได้ทันที

7. จากนั้นทำการ Export Movie ของเราเพื่อนำไปใช้ภายใน web page แล้วทำการทดสอบดูผล

 

เครดิตจาก .http://another.dwthai.com/article/fla/bt_link.htm