Custom Search
 
ธงชาติประเทศยอรมนี Germany
3796 view
 Post Date:  2011-03-09 06:30:14

 

 

 

ชื่อทางการ             สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (Federal Republic of Germany)

 

เมืองหลวง              เบอร์ลิน (Berlin)

ภาษาที่ใช้               เยอรมัน

 

 

 

 

ความเป็นมาของธงชาติประเทศยอรมนี Germany

                เยอรมนีตั้งอยู่ทางตอนกลางของทวีปยุโรป หลังจากที่แพ้สงครามโลกครั้งที่ 2  ประเทศก็ถูกแบ่งเป็นเยอรมนีตะวันตกและเยอรมนีตะวันออก และรวมเป็นประเทศเดียวกันอีกครั้งในปี ค.ศ.1990

                สีดำ หมายถึง พลังอำนาจ สีแดง หมายถึง เลือด สีทอง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง ว่ากันว่าทั้ง 3  สีนี้มาจากสีที่อยู่ในเครื่องแบบของทหารแห่งปรัสเซียในอดีต

               

          

บทความและสาระน่ารู้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ธงชาติประเทศต่างๆในทวีปยุโรป