ค้นหาข้อมูล
สัญลักษณ์ตราแผ่นดินของ สหภาพพม่า (Union of Myanmar)
7890 view
 Post Date:  20/10/12 - 11:15:am
สัญลักษณ์ตราแผ่นดินของ  สหภาพพม่า (Union of Myanmar)

 

ชื่อทางการ: สหภาพพม่า (Union of Myanmar)

วันเดือนปีที่เข้าเป็นสมาชิก  23 กรกฎาคม 2540

พื้นที่:676,577  ตารางกิโลเมตร  

เมืองหลวง:เนปีดอ (Naypyidaw)

ประชากร : 56 ล้านคน  ( ปี พ.ศ. 2548 )

ภาษาราชการ:ภาษาพม่า

ศาสนา:ร้อยละ 90 ของประชากรทั้งหมดนับถือพระพุทธศาสนา ร้อยละ 5 นับถือศาสนาคริสต์ ร้อยละ 3.8 นับถือศาสนา ที่เหลือนับถือศาสนาฮินดู

ระบอบการปกครอง:เผด็จการทางทหาร

สกุลเงิน:จ๊าด (Kyat : MMK)