ค้นหาข้อมูล
สัญลักษณ์ตราแผ่นดินของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Republic of Indonesia)
8219 view
 Post Date:  20/10/12 - 11:10:am
สัญลักษณ์ตราแผ่นดินของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Republic of Indonesia)

 

ชื่อทางการ: สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Republic of Indonesia)

วันเดือนปีที่เข้าเป็นสมาชิก  8 สิงหาคม 2510      

พื้นที่:1,890,754  ตารางกิโลเมตร  

เมืองหลวง:จาการ์ตา (Jakarta)

ประชากร : 220 ล้านคน

ภาษาราชการ:อินโดนีเซีย (Bahasa Indonesia)

ศาสนา:ร้อยละ 87 ของประชากรทั้งหมดนับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 6 นับคือศาสนาคริสต์นิกายโปรแตสแตนท์ ร้อยละ 3.5 นับถือศาสนาคริสต์นิกายแคทอลิก ร้อยละ 1.8 นับถือศาสนาฮินดู และร้อยละ 1.3 นับถือพระพุทธศาสนา

ระบอบการปกครอง:ประชาธิปไตย

สกุลเงิน:รูเปียห์ (Rupiah : IDR)