ค้นหาข้อมูล
สัญลักษณ์ตราแผ่นดินของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
10366 view
 Post Date:  20/10/12 - 11:04:am
สัญลักษณ์ตราแผ่นดินของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์

 

ชื่อทางการสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (republic of the Philippines)

วันเดือนปีที่เข้าเป็นสมาชิก  8 สิงหาคม 2510      

พื้นที่:298,170 ตารางกิโลเมตร

เมืองหลวงกรุงมะนิลา (Manila)

ประชากร : 88.7 ล้านคน (พ.ศ. 2550)

ภาษาราชการภาษาฟิลิปิโน (Filipino) และภาษาอังกฤษ

ศาสนาร้อยละ 92 ของประชากรทั้งหมดนับถือศาสนาคริสต์ ร้อยละ 5 นับถือพระพุทธศาสนา และศาสนาอื่น ๆ ร้อยละ 3

ระบอบการปกครองประชาธิปไตยแบบประธานาธิบดีเป็นประมุขและหัวหน้าฝ่ายบริหาร

สกุลเงินเปโซ (Peso : PHP)