ค้นหาข้อมูล
บุคคลสำคัญของประเทศไทย
8330 view
 Post Date:  19/10/12 - 11:20:pm
บุคคลสำคัญของประเทศไทย

 

บุคคลสำคัญของประเทศไทย

          *พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

          รัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี ทรงครองราชย์ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2489 จึงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้เสวยราชย์นานที่สุดในโลกที่มีพระชนม์ชีพอยู่ ทรงเป็นที่รักและเทิดทูนของชาวไทย พระองค์ทรงเปี่ยมด้วยพระอัจฉริยภาพอันหลากหลายซึ่งเป็นที่ประจักษ์ต่อชาวไทยและชาวโลก

          *หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช

          ปูชนียบุคคลของไทยที่เป็นทั้งนักปราชญ์ นักเขียน นักการเมือง และศิลปินแห่งชาติ ซึ่งองค์การยูเนสโกได้ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นบุคคลสำคัญของโลกใน 4  สาขา ได้แก่ การศึกษา วัฒนธรรม สังคมศาสตร์  สื่อสารมวลชน ใน พ.ศ.2552

          *พุทธทาสภิกขุ หรือ พระธรรมโกศาจารย์

          ได้รับการสดุดีว่าเป็นมหาปราชญ์แห่งพุทธธรรม เป็นนักปฏิรูปพระพุทธศาสนาที่สำคัญที่สุดรูปหนึ่งของเมืองไทย ท่านเป็นผู้ก่อตั้งสวนโมกขพลาราม และมีผลงานปรากฏมากมายทั้งในรูปพระธรรมเทศนา และงานเขียน