...  
 
Custom Search
 
 
ธงชาติประเทศเบลารุส Belarus
2071 view
 Post Date:  2011-03-09 04:53:26

 

 

ชื่อทางการ             สาธารณรัฐเบลารุส (Republic of Belarus)
เมืองหลวง              มินสก์ (Minsk)

ภาษาที่ใช้               รัสเซีย เบลารัสเซีย

 

 

ความเป็นมาของธงชาติประเทศเบลารุส Belarus

 

                เบลารุสตั้งอยู่ทางตะวันออกของทวีปยุโรป ไม่มีทางออกสู่ทะเล พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ เป็นประเทศเกิดใหม่หลังจากการล่มสลายของสหภาพโซเวียต ในปี ค.ศ.1991

สีแดง หมายถึง ลัทธิสังคมนิยมและการปฏิวัติ สีเขียว หมายถึง อนาคตและธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ ด้านซ้ายของธงเป็นลวดลายของผ้าทอโบราณ สีแดงและสีขาวเป็นสีดั้งเดิมของชนเผ่าในเบลารุส

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ธงชาติประเทศต่างๆในทวีปยุโรป

 
แหล่งข้อมูลวิทยุสื่อสารและสายอากาศ
แหล่งข้อมูลออนไลน์
แหล่งข้อมูลดีๆออนไลน์
stainless steel wire
thailand shopping and trade  zone
thailand travles
easy antenna
otopzone
thailand  business  webs
thailand  hotel post free
thailand  vender list
thailand  vender list
thailand  vender list
ป้ายหินแกรนิต ป้ายหินอ่อน ช้างหล่อไฟเบอร์
thailand  bussiness web
kangzendirect
ติดต่อโฆษณา Tel.081-8690945 Email. : usa.tss@gmail.com