ค้นหาข้อมูล
บทที่ 1 บทนำ
48149 view
 Post Date:  22/8/12 - 4:47:pm
บทที่ 1 บทนำ

 

บทที่ 1 บทนำ

1.1 ความสำคัญและที่มาของปัญหา

    การเลือกซื้อบ้าน ในปัจจุบันมีโครงการเกิดขึ้นมาใหม่มากมาย ไม่ว่าเศรษฐกิจจะดีหรือไม่ เพราะในแต่ละวันมีคนเกิดขึ้นมากมาย เมื่อมีโครงการบ้านจัดสรรเกิดขึ้น จึงเกิดปัญหาว่า จะเลือกซื้ออย่างไร จึงจะคุ้มค่าที่สุด ปัญหาใหญ่คือ การคมนาคม จะต้องใกล้แหล่งชุมชน ใกล้ถนนใหญ่ หรือใกล้ที่ทำงาน เพื่อหลีกหนีการจราจรที่ติดขัด ราคาถ้าอยู่ในทำเลดี ราคาก็จะสูงตามไปด้วย รูปแบบของบ้านและพื้นที่ใช้สอย ไม่ว่าจะเป็น บ้านต่างระดับ บ้านสามชั้น หรือทรงยุโรปที่หรูหราหรือทันสมัยล้วนมีผลต่อผู้ซื้อทั้งสิ้น
          แต่ในปัจจุบัน ฮวงจุ้ยเริ่มมีบทบาทในการตัดสินใจเลือกซื้อบ้านอย่างมากมาย ซึ่งบางคนให้ความสนใจเป็นอันดับแรกทีเดียว การเลือกซื้อบ้านจัดสรร หรือทาวเฮ้าส์ ปัจจุบัน ความต้องการเรื่องที่อยู่อาศัย ยังคงอยู่ในอัตราที่ค่อนข้างสูง โดยเฉพาะในกลุ่มคนชนชั้นกลาง ที่ต้องการมีบ้านเป็นของตัวเอง โครงการบ้านจัดสรรดูเหมือน จะเป็นโครงการที่ตอบสนองคนกลุ่มนี้ได้ดีที่สุด เพราะมีระดับราคาที่พอซื้อหากันได้ ไม่เหมือนกับบ้านเดี่ยว ที่มีราคาค่อนข้างสูง โครงการบ้านจัดสรร โดยทั่วไปมักจะอยู่ในรูปแบบทาวเฮ้าส์อย่างเดียว หรือทาวเฮ้าส์ที่อยู่ในรูปของโครงการบ้านเดี่ยว ซึ่งมักจะมีรูปแบบของอาคารพาณิชย์เข้ามาเกี่ยวข้อง ไม่ว่ารูปแบบใด หลักในการพิจารณาเลือกซื้อ ก็คงไม่ต่างกันเท่าไหร่
การพิจารณาเลือกซื้อบ้านจัดสรรให้สอดคล้องกันหลักฮวงจุ้ย ซึ่งความจริงไม่ต่างกับการเลือกซื้อบ้านเดี่ยว แต่จะมีรายละเอียดปลีกย่อยที่มากกว่า คือ ทำเลทางเข้า ถนนหน้าบ้าน บ้านหัวมุมซ้าย บ้านตรงข้าม ทิศหลังบ้าน
                ด้วยเหตุดังกล่าวผู้วิจัยจึงประสงค์ที่จะทำการศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการซื้อบ้านในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย  และด้านการส่งเสริมทางการตลาด

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1.เพื่อสำรวจปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อบ้านของพนักงานในเขตนิคมอตุสาหกรรมบางปู จังหวัดสมทุรปราการ

2.เพื่อศึกษาปัจจัยทางด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา,ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย และด้านการส่งเสริมทาง  การตลาด ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อบ้าน

1.3 ขอบเขตของโครงการวิจัย

                การศึกษาค้นคว้าเป็นการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลการตัดสินใจซื้อบ้านของพนักงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ  โดยมีขอบเขตการศึกษาดังนี้

                1.ประชากร

                         ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือพนักงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ

                2.กลุ่มตัวอย่าง

                         กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ ได้มาจากกลุ่มตัวอย่าง แบบไม่ใช้ความน่าจะเป็นแบบสะดวก

                3.การกำหนดขนาดตัวอย่าง

                 สำหรับการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยจะแบ่งกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการคำนวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างในกรณีที่ไม่ทราบจำนวนประชากร  ดังนั้นต้องใช้ขนาดตัวอย่างอย่างน้อยคือ 400 คน แต่เนื่องจากระยะเวลามีจำกัดทีมผู้วิจัยจึงได้ทำการเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง 100 คน

                4.ตัวแปรที่ศึกษา

                ตัวแปรอิสระหรือตัวแปรต้น:  ตัวแปรอิสระในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้แก่การตัดสินใจซื้อบ้านของพนักงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางปู  จังหวัดสมุทรปรากการ  (กลุ่มตัวอย่าง) จำแนกตาม เพศ  อายุ  รายได้

                ตัวแปรตาม: ตัวแปรตามในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้แก่ ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อบ้านของพนักงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ  ด้านผลิตภัณฑ์,ด้านราคา,ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย,ด้านการส่งเสริมทางการตลาด

 

 

1.4 สมมุติฐานการวิจัย

                1.พนักงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ ที่มีเพศต่างกัน ตัดสินใจเลือกซื้อบ้านต่างกัน

                2.พนักงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ ที่มีอายุต่างกัน ตัดสินใจเลือกซื้อบ้านต่างกัน

                3.พนักงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ ที่มีรายได้ต่างกัน ตัดสินใจเลือกซื้อบ้านต่างกัน