ค้นหาข้อมูล
บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย
7612 view
 Post Date:  22/8/12 - 4:33:pm
บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย

 

บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย

3.1 ประเภทของการวิจัย
      
 การวิจัยในครั้งนี้ใช้ระเบียงการวิจัยเชิงวินิฉัย ( Diagnostic research ) และระเบียงวิธีวิจัยเชิงสำรวจ โดยให้ผู้ตอบกรอกคำตอบเองในแบบสอบถาม

ตอนที่ 1 .สำรวจข้อมูลส่วนบุคคล

              - เพศ
              -  อายุ
              - รายได้

ตอนที่ 2 . ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อบ้าน
              
           2.1 ด้านผลิตภัณฑ์

  - สภาพแวดล้อมโดยรวม
  - บริการจากส่วนกลางหรือเจ้าของโครงการ
 - การคมนาคม
 - ประเภทของบ้าน
 - พื้นที่จอดรถ
 - มีสนามหญ้าหน้าบ้าน
 - สภาพชุมชนโดยรวม
 - เพื่อนบ้าน
 - แบบบ้านตัวอย่าง        

2.2 ด้านราคา
-ราคาบ้านมีความเหมาะสมกับประเภทของบ้านและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ
- ราคาเหมาะสมกับภาพลักษณ์กับตราสินค้าของบ้าน
- จำนวนเงินจอง / ดาวน์ อัตรเงินกู้ของธนาคาร ระยะเวลาการผ่อนชำระเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ

                2.3 ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย

- มีช่องทางจัดจำหน่ายหลากหลาย
- ที่จอดรถในการมาติดต่อโครงการสะดวก
- มีการให้บริการแบบบริการ ณ.จุดเดียว

                2.4 ด้านการส่งเสริมการตลาด

 -  มีการจัดรายการพิเศษ
- มีสื่อโฆษณาที่ชัดเจนและครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย
-  มีการจัดบูช ตามสถานที่ต่างๆ เช่นศูนย์การค้า

 

3.2 กลุ่มตัวอย่างและลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง

               การวิจัยในครั้งนี้กลุ่มตัวอย่างคือพนักงานที่ทำงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีลักษณะดังนี้

- เป็นเพศชายหรือหญิง
- อายุตั้งแต่ 26 ปีขึ้นไป
- รายได้ไม่จำกัด

3.3 เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

               เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถามจำนวน 100 ชุด โดยเก็บรวบรวมจากพนักงานที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ จากหลายๆ บริษัทจำนวนทั้งสิ้น 100 คน


 

 

3.4 การวิเคราะห์ข้อมูลและวิธีการทางสถิติที่ใช้

                 การวิเคราะห์ข้อมูลแบบพรรณา ได้แก่อัตราส่วนร้อยละ ( Percentage ) ค่าเฉลี่ย ( Mean ) และความถี่ ( Frequency )

โดยการวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้

              ส่วนที่ 1 เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งประกอบด้วยคำถามเกี่ยวกับ เพศ  อายุ  รายได้
                ส่วนที่ 2 เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อบ้าน ซึ่งในตอนี้จะเป็นการวัดระดับความพึงพอใจ โดยกำหนดน้ำหนักของการประเมินดังนี้  

   ระดับความพึงพอใจ                                        ค่าประเมิน

           ดีมาก                                                                5
            ดี                                                                    4
           ปากกลาง                                                          3
            น้อย                                                                2
           น้อยที่สุด                                                          1

 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติในการวิจัยครั้งนี้นั้นใช้คำถามเป็นแบบมาตรฐานส่วนประมาณค่า ( Rating Scale ) มักจะมีค่าเฉลี่ยเป็นตัวสถิติ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บมาได้จากจำนวนตัวอย่างทั้งหมด ค่าเฉลี่ยที่คำนวณได้ส่วนใหญ่จะมีทศนิยม 2 ตำแหน่ง ดังนั้นผู้วิจัยจึงต้องกำหนดเกณฑ์การแปลความหมายเพื่อจัดระดับค่าเฉลี่ย ( ธานินทร์ ศิลป์จารุ .2550:77 ) ออกเป็นช่วงดังนี้

ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 กำหนดให้อยู่ในเกณฑ์ มากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 กำหนดให้อยู่ในเกณฑ์ มาก
ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 กำหนดให้อยู่ในเกณฑ์ ปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 กำหนดให้อยู่ในเกณฑ์ น้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 กำหนดให้อยู่ในเกณฑ์ น้อยที่สุด

 

3.5 ขั้นตอนการดำเนินงาน

   ขั้นตอนที่ 1.    การวางแผนงานวิจัย

      ตั้งแต่    18 - 24 มีนาคม 2555               รวมระยะเวลาทั้งสิ้น      7  วัน

        - ทำการศึกษาและตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ที่มีอยู่ว่าเพียงพอหรือไม่
         - จัดหาข้อมูลเพิ่มเติม

    ขั้นตอนที่ 2 .  การออกแบบสอบถาม ทดสอบแบบสอบถามและปรับปรุงแก้ไข

          ตั้งแต่   25 – 31 มีนาคม 2555       รวมระยะเวลาทั้งสิ้น    7        วัน

    ขั้นตอนที่ 3. เก็บรวบรวมข้อมูล

            ตั้งแต่      1 – 7 เมษายน 2555     รวมระยะเวลาทั้งสิ้น     7    วัน

            - ทำการแจกแบบสอบถามตามโรงงานต่างๆ
           -  ทำการเก็บรวบรวมแบบสอบถามที่ได้รับการตอบแล้ว

    ขั้นตอนที่ 4. สรุปวิเคราะห์ข้อมูลและรายงาน

             ตั้งแต่     8 – 15 เมษายน 255    รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 7  วัน

             - นำข้อมูลที่ได้รับจากแบบสอบถามมาทำการวิเคราะห์
             - จัดทำผลการวิเคราะห์ข้อมูล และรายงานการวิจัย
              -  นำเสนอผลการวิจัย

               รวมระยะเวลาทำการวิจัยทั้งสิ้น  28 วัน