ค้นหาข้อมูล
บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
20636 view
 Post Date:  22/8/12 - 4:31:pm
บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

 

บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

         การนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อบ้าน โดยแบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน และเพื่อให้เกิดความเข้าใจ ในการสื่อความหมายที่ตรงกัน ผู้วิจัยได้กำหนดสัญลักษณ์และอักษรย่อในการวิคราะห์ข้อมูล ดังนี้

      X    แทน   ค่าเฉลี่ย

การวิคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งเป็น 2 ส่วนดังนี้

          ส่วนที่ 1 นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถามเชิงพรรณา ( Descriptive Statistics)

            ส่วนที่ 2 นำเสนอข้อมูลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการซื้อบ้าน

การวิเคราะห์ข้อมูล

  ส่วนที่ 1. การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผู้ที่ทำงานในโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ  โดยจำแนกตาม เพศ อายุ รายได้  โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณา ( Descriptive Statistics) โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มีทั้งหมด 100 คน  ใช้การทดสอบโดยนำแบบสอบถามไปให้ผู้ตอบแบบสอบถามตามโรงงานต่างในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ 

 

 

        จากตารางที่ 1 สามารถอธิบายลักษณะข้อมูลส่วนตัวของผู้ ตอบแบบสอบถามถึงปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อบ้านในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ
   
1.  เพศ : ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกชื้อบ้าน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 65 และเพศชายคิดเป็นร้อยละ 35

 
2. อายุ : ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อบ้าน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 26-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 31 รองลงมามีอายุ 40 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 29  อันดับที่ 3 เป็นผู้มีอายุ 31-35 ปีคิดเป็นร้อยละ 22 และที่น้อยที่สุดคืออายุ 36-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 18


3.  รายได้ : ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อบ้าน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ต่ำกว่า20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 58 รองลงมามีรายได้ระหว่าง  20,000 – 25,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 22 อันดับ 3 มีรายได้ระหว่าง 25,001 – 30,000  บาท คิดเป็นร้อยละ 12  และมีรายได้ มากกว่า 30,001 บาทขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 8 

 

 

 

      จาการศึกษาความพึงพอใจของประชากรในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการถึงปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อบ้านจำนวน 100 คน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย

1. รวมความพึงพอใจของ 2.2 ปัจจัยด้านราคา เท่านั้น เฉลี่ยประมาณ 4.066 อยู่ในระดับมาก

2. รวมความพึงพอใจของ 2.1 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์เท่านั้น เฉลี่ยประมาณ 3.870 อยู่ในระดับมาก

3. รวมความพึงพอใจของ 2.4 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดเท่านั้น เฉลี่ยประมาณ 3.753 อยู่ในระดับมาก

4. รวมความพึงพอใจของ 2.3 ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจำหน่ายเท่านั้น เฉลี่ยประมาณ 3.603 อยู่ในระดับมาก

 

จากการศึกษาความพึงพอใจของประชากรในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการถึงปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อบ้านจำนวน 100 คน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย

1. รวมความพึงพอใจของ 2.1.1 สภาพแวดล้อมโดยรวมเช่นสิ่งแวดล้อม เฉลี่ยประมาณ 4.24 อยู่ในระดับมาก
2. รวมความพึงพอใจของ 2.1.3 การคมนาคม เฉลี่ยประมาณ 4.23 อยู่ในระดับมาก
3. รวมความพึงพอใจของ 2.1.3 สาธารูปโภค เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและอื่นๆ เฉลี่ยประมาณ 4.16 อยู่ในระดับมาก
4. รวมความพึงพอใจของ 2.1.5 มีที่จอดรถภายในบ้าน เฉลี่ยประมาณ 3.89 อยู่ในระดับมาก
5. รวมความพึงพอใจของ 2.1.4 ประเภทของบ้านและรูปแบบของบ้าน เฉลี่ยประมาณ 3.85 อยู่ในระดับมาก
6. รวมความพึงพอใจของ 2.1.7 สภาพชุมชนโดยรอบ เฉลี่ยประมาณ 3.82 อยู่ในระดับมาก
7. รวมความพึงพอใจของ 2.1.8 เพื่อนบ้าน เฉลี่ยประมาณ 3.78 อยู่ในระดับมาก
8. รวมความพึงพอใจของ 2.1.9 มีบ้านตัวอย่างให้ชม เฉลี่ยประมาณ 3.68 อยู่ในระดับมาก
9. รวมความพึงพอใจของ 2.1.6 มีสนามหญ้าหน้าบ้าน เฉลี่ยประมาณ 3.26 อยู่ในระดับปานกลาง

 

      จาการศึกษาความพึงพอใจของประชากรในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการถึงปัจจัยด้านราคาที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อบ้านจำนวน 100 คนพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย
1. รวมความพึงพอใจของ 2.2.1 ราคาบ้านมีความเหมาะสมกับประเภทของบ้านและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ  ค่าเฉลี่ยประมาณ 4.22 อยู่ในระดับมาก
2.  รวมความพึงพอใจของ 2.2.3  จำนวนเงินดาวน์ อัตราเงินกู้ของธนาคาร ระยะเวลาการผ่อนชำระเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ ค่าเฉลี่ยนประมาณ 4.13  อยู่ในระดับมาก
3. รวมความพึงพอใจของ 2.2.2 ราคาเหมาะสมกับภาพลักษณ์กับตราสินค้าของบ้าน ค่าเฉลี่ยประมาณ 3.85 อยู่ในระดับมาก

 

 

 

      จาการศึกษาความพึงพอใจของประชากรในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการถึงปัจจัยด้านการจัดจำหน่าย ที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อบ้านจำนวน 100 คนพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย

1. รวมความพึงพอใจของ 2.3.1 มีที่จอดรถในการมาติดต่อโครงการสะดวกสบาย เฉลี่ยประมาณ 3.69  อยู่ในระดับมาก
2. รวมความพึงพอใจของ 2.3.1 มีช่องทางการจำหน่ายที่หลากหลาย เฉลี่ยประมาณ 3.66  อยู่ในระดับมาก
3. รวมความพึงพอใจของ 2.3.3 มีการให้บริการแบบบริการจุดเดียว ณ.จุดเดียว ( One Stop Service ) เฉลี่ยประมาณ 3.46 อยู่ในระดับมาก

 

 

      จากการศึกษาความพึงพอใจของประชากรในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการถึงปัจจัยด้านการส่งเสริมการขาย ที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อบ้านจำนวน 100 คนพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย
1. รวมความพึงพอใจของ 2.4.1 มีการจัดรายการพิเศษ เฉลี่ยนประมาณ 3.95 อยู่ในระดับมาก
2. รวมความพึงพอใจของ 2.4.2 มีสื่อโฆษณาที่ชัดเจนและครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย เฉลี่ยนประมาณ 3.77 อยู่ในระดับมาก
3. รวมความพึงพอใจของ 2.4.3 การจัดบูธ ตามสถานที่ต่างๆ เช่นศูนย์การค้า เฉลี่ยนประมาณ 3.54 อยู่ในระดับมาก

 

 

 

ส่วนที่ 3 นำเสนอข้อมูลการศึกษาความพึงพอใจที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลื่อกซื้อบ้านของพนักงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางปูจังหวัดสมุทรปราการ ตามสมมุติฐานการวิจัย เมื่อ เพศ ช่วงอายุ ระดับรายได้ ต่างกัน

 

 

จากการศึกษาความพึงพอใจที่เป็นปัจจัยต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อบ้านของพนักงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ ตามสมมติฐาน เพศ แตกต่างกัน ก็จะมีระดับความพึงพอใจที่แตกต่างกันไปด้วย โดยที่

2.1 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อบ้าน สามารถเรียงลำดับจากมากไปน้อยดังนี้
        อันดับ 1. เพศหญิง มีค่าเฉลี่ยในความพึงพอใจ 2.56
        อันดับ 2. เพศชาย มีค่าเฉลี่ยในความพึงพอใจ 1.31

2.2 ปัจจัยด้านราคา ที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อบ้าน สามารถเรียงลำดับจากมากไปน้อยดังนี้
        อันดับ 1. เพศหญิง มีค่าเฉลี่ยในความพึงพอใจ 2.76
        อันดับ 2. เพศชาย มีค่าเฉลี่ยในความพึงพอใจ 1.34

2.3 ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อบ้าน สามารถเรียงลำดับจากมากไปน้อยดังนี้
        อันดับ 1. เพศหญิง มีค่าเฉลี่ยในความพึงพอใจ 2.31
        อันดับ 2. เพศชาย มีค่าเฉลี่ยในความพึงพอใจ 1.29

2.4 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อบ้าน สามารถเรียงลำดับจากมากไปน้อยดังนี้
        อันดับ 1. เพศหญิง มีค่าเฉลี่ยในความพึงพอใจ 2.41
        อันดับ 2. เพศชาย มีค่าเฉลี่ยในความพึงพอใจ 1.34

 

จากการศึกษาความพึงพอใจที่เป็นปัจจัยต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อบ้านของพนักงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ ตามสมมติฐาน อายุ แตกต่างกัน ก็จะมีระดับความพึงพอใจที่แตกต่างกันไปด้วย โดยที่


2.1 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อบ้าน สามารถเรียงลำดับจากมากไปน้อยดังนี้
         อันดับ 1. ช่วงอายุ 26-30 ปี  มีค่าเฉลี่ยในความพึงพอใจ 1.19
         อันดับ 2. ช่วงอายุ 31-35 ปี  มีค่าเฉลี่ยในความพึงพอใจ 0.80
         อันดับ 3. ช่วงอายุ 40 ปีขึ้นไป มีค่าเฉลี่ยในความพึงพอใจ 1.16
         อันดับ 4. ช่วงอายุ 36-40 ปี มีค่าเฉลี่ยในความพึงพอใจ 0.71

2.2 ปัจจัยด้านราคา ที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อบ้าน สามารถเรียงลำดับจากมากไปน้อยดังนี้
         อันดับ 1. ช่วงอายุ 26-30 ปี  มีค่าเฉลี่ยในความพึงพอใจ 1.24
        อันดับ 2. ช่วงอายุ 40 ปีขึ้นไป มีค่าเฉลี่ยในความพึงพอใจ 1.19
        อันดับ 3. ช่วงอายุ 31-35 ปี มีค่าเฉลี่ยในความพึงพอใจ 0.89
        อันดับ 4  ช่วงอายุ 36-40 ปี มีค่าเฉลี่ยในความพึงพอใจ 0.73

2.3 ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อบ้าน สามารถเรียงลำดับจากมากไปน้อยดังนี้

        อันดับ 1. ช่วงอายุ 26-30 ปี มีค่าเฉลี่ยในความพึงพอใจ 1.12
        อันดับ 2. ช่วงอายุ 40 ปีขึ้นไป มีค่าเฉลียในความพึงพอใจ 1.03
          อันดับ 3. ช่วงอายุ 31-35 ปี มีค่าเฉลี่ยในความพึงพอใจ 0.76
           อันดับ 4. ช่วงอายุ 36-40 ปี มีค่าเฉลี่ยในความพึงพอใจ 0.67

2.4 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อบ้าน สามารถเรียงลำดับจากมากไปน้อยดังนี้

             อันดับ 1. ช่วงอายุ 26-30 ปี มีค่าเฉลี่ยในความพึงพอใจ 1.19
             อันดับ 2. ช่วงอายุ 40 ปีขึ้นไป มีค่าเฉลียในความพึงพอใจ 1.05
              อันดับ 3. ช่วงอายุ 31-35 ปี มีค่าเฉลี่ยในความพึงพอใจ 0.82
               อันดับ 4. ช่วงอายุ 36-40 ปี มีค่าเฉลี่ยในความพึงพอใจ 0.68

 

 

จากการศึกษาความพึงพอใจที่เป็นปัจจัยต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อบ้านของพนักงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ ตามสมมติฐาน รายได้แตกต่างกัน ก็จะมีระดับความพึงพอใจที่แตกต่างกันไปด้วย โดยที่

2.1 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อบ้าน สามารถเรียงลำดับจากมากไปน้อยดังนี้
             อันดับที 1. ระดับรายได้ต่ำกว่า 20,000 บาท มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 2.19
               อันดับที่ 2. ระดับรายได้ 20,001 – 25,000 บาท มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 0.91
             อันดับที่ 3. ระดับรายได้ 25,000 – 30,000 บาท มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 0.44
              อันดับที่ 4. ระดับรายได้ 30,001 บาทขึ้นไป มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 0.31


2.2 ปัจจัยด้านราคา ที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อบ้าน สามารถเรียงลำดับจากมากไปน้อยดังนี้
         อันดับที 1. ระดับรายได้ต่ำกว่า 20,000 บาท มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 2.31
          อันดับที่ 2. ระดับรายได้ 20,001 – 25,000 บาท มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 0.93
         อันดับที่ 3. ระดับรายได้ 25,000 – 30,000 บาท มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 0.49
         อันดับที่ 4. ระดับรายได้ 30,001 บาทขึ้นไป มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 0.32

 

2.3 ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อบ้าน สามารถเรียงลำดับจากมากไปน้อยดังนี้
             อันดับที 1. ระดับรายได้ต่ำกว่า 20,000 บาท มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 2.06
             อันดับที่ 2. ระดับรายได้ 20,001 – 25,000 บาท มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 0.80
             อันดับที่ 3. ระดับรายได้ 25,000 – 30,000 บาท มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 0.45
              อันดับที่ 4. ระดับรายได้ 30,001 บาทขึ้นไป มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 0.28

 

2.4 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อบ้าน สามารถเรียงลำดับจากมากไปน้อยดังนี้
             อันดับที 1. ระดับรายได้ต่ำกว่า 20,000 บาท มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 2.18
              อันดับที่ 2. ระดับรายได้ 20,001 – 25,000 บาท มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 0.83
             อันดับที่ 3. ระดับรายได้ 25,000 – 30,000 บาท มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 0.44
              อันดับที่ 4. ระดับรายได้ 30,001 บาทขึ้นไป มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 0.28

 

 

หมายเหตุ   

    งานวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อบ้านของพนักงานในเขตนิคมอตุสาหกรรมบางปู จังหวัดสมทุรปราการ นี้เป็นเพียงแค่ใช้ในการประกอบการเรียนเท่านั้นไม่สามารถนำไปอ้างอิงได้..