ค้นหาข้อมูล
วันสถาปนาโครงการ อพป. แห่งชาติ (22 มกราคม)
3044 view
 Post Date:  2011-03-07 09:45:05

 

 

วันสถาปนาโครงการ อพป. แห่งชาติ (22 มกราคม)

 

 

 

ความหมาย

         อพป. ย่อมาจาก โครงการอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง จัดตั้งโดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน เพื่อป้องกันการแพร่ขยายอิทธิพลลัทธิคอมมิวนิสต์ ในพื้นที่ชนบทห่างไกล และรับผิดชอบดูแลสถานการณ์บ้านเมืองให้มีความปลอดภัย สงบเรียบร้อยและก่อสันติภาพ

 

 

ความเป็นมา

         การพัฒนาประชาชนในด้านต่างๆ เพื่อให้กองกำลังประชาชนในพื้นที่ห่างไกลมีประสิทธิภาพในการป้องกันตนเองจากการถูกแทรกแซงจึงมีโครงการ อพป.เกิดขึ้น รวมทั้งมีการจัดตั้งคณะกรรมการหมู่บ้านถาวรขึ้นมารับผิดชอบ โดยได้รับการอนุมัติให้จัดตั้งเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2517

ในปัจจุบันหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการ อพป. มีทั้งหมดประมาณ 2 หมื่นหมู่บ้านใน 59 จังหวัด และมีศิษย์อาสาพัฒนาและป้องกันตนเองของแต่ละภาคเป็นหน่วยรับผิดชอบ