ค้นหาข้อมูล
ตัวอย่าง การวิเคราะห์ swot
48333 view
 Post Date:  2011-07-12 02:20:21

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทในเครือ ผู้นำทางด้านธุรกิจร้านอาหารและร้านเบเกอรี่ เปิดให้บริการอาหาร เบเกอรี่ และเครื่องดื่มทั้งในและต่างประเทศมาเป็นเวลากว่า 30 ปี รวมกว่า 230 สาขา โดยบริษัทได้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อ เอส แอนด์ พี ซึ่งแบ่งจำแนกประเภทธุรกิจเป็นร้านอาหารและร้านเบเกอรี่ในประเทศ, ร้านอาหารในต่างประเทศ มีโรงงานทั้งหมด 4 แห่ง โดยแบ่งเป็นโรงงานผลิตเบเกอรี่ จำนวน 3 แห่ง และโรงงานผลิตอาหารแช่แข็ง 1 แห่ง กลยุทธ์ทางการตลาดของบริษัทฯ แยกเป็นแต่ละแบรนด์ซึ่งจะเน้นให้ความสำคัญทางด้านผลิตภัณฑ์และด้านการบริการให้เหมาะสมกับลูกค้าหลักในแต่ละแบรนด์นั้นๆ ปัจจุบันธุรกิจ S&P เป็น แบรนด์หลักซึ่งเป็นธุรกิจร้านอาหารและเบเกอรี่ที่ให้บริการแก่ครอบครัวในระดับกลาง นอกเหนือจากนี้ เอสแอนด์พี ยังมีบริการจัดส่งอาหารถึงบ้าน บริการอาหารปิ่นโต บริการจัดเลี้ยงในนาม “Caterman” มี ร้านอาหารทั้งในและต่างประเทศ รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ที่มีการแข่งขันในตลาด เช่น Bluecup Coffee , ขนมไหว้พระจันทร์มังกรทอง , และผลิตภัณฑ์ Delio ที่แพร่หลายในซุปเปอร์มาเก็ต ทั่วไป
บริษัทฯ มีนโยบายในการกำหนดราคาขายผลิตภัณฑ์โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เช่น ต้นทุนของวัตถุดิบหลัก และต้นทุนในการผลิต ราคาขายผลิตภัณฑ์ของคู่แข่ง หรือเกณฑ์ราคาขายโดยทั่วไปในตลาด อัตราผลกำไรขั้นต้นที่ต้องการสร้างจากผลิตภัณฑ์กลุ่มนั้นๆ ส่วนธุรกิจอาหารสำเร็จรูปแช่แข็งมีแนวโน้มที่จะขยายตัวสูง สอดคล้องกับวิถีชีวิตอันรีบเร่งของกลุ่มผู้บริโภคสมัยใหม่ในเขตเมือง แม้ว่าในปีที่ผ่านมา จะมีผู้ผลิตหลายรายเข้ามาแข่งขันในตลาดนี้มากขึ้น แต่ธุรกิจอาหารสำเร็จรูปแช่แข็งของบริษัทฯ ก็ยังคงมีอัตราการเจริญเติบโตที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับอาหารสำเร็จรูปอื่นๆ ทั้งนี้ นอกจากความพยายามในการพัฒนาเมนูอาหารใหม่ๆ เข้าสู่ตลาดแล้ว บริษัทฯ ยังได้เริ่มเน้นช่องทางการตลาดใหม่ โดยการขายให้ผู้ใช้โดยตรง ซึ่งนับว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี

จุดแข็ง (Strength)
1. พนักงานมีทักษะและความเชี่ยวชาญในการทำงาน
2. มี Empowerment คือ มีการมอบอำนาจการตัดสินใจให้พนักงานในการปฏิบัติงานในระดับหนึ่ง ทำให้พนักงานมีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน
3. รสชาติและคุณภาพของสินค้าเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
4. ความมีชื่อเสียงของตราสินค้า(ยี่ห้อ) S & P ทำให้สินค้าเป็นที่ยอมรับ
5. การมีบรรจุภัณฑ์สวยงาม สามารถดึงดูดใจลูกค้า
6. ตำแหน่งร้านอยู่ในทำเลที่ดี (อยู่ด้านหน้าร้านแรก) ลูกค้ามาใช้บริการได้สะดวก
จุดอ่อน (Weakness)
1. มีปัญหาในขั้นตอนการทำกาแฟที่ค่อนข้างใช้เวลาพอสมควร ทำให้ลูกค้ารอนาน
2. ระบบการชำระเงินเป็นการคีย์ระรหัสสินค้า ไม่มีการนำระบบ Barcode มาใช้ ซึ่งทำให้เสียเวลาในการคีย์ข้อมูล และอาจข้อผิดพลาดได้
3. พบปัญหาในด้านพนักงาน ที่ขาดมนุษยสัมพันธ์กับลูกค้า
4. ไม่ทราบความพึงพอใจของลูกค้า (customer feedback) หรือสิ่งที่ลูกค้าต้องการ
โอกาส (Opportunity)
1. สภาวะทางเศรษฐกิจกำลังเริ่มฟื้นตัวจากปีที่ผ่านๆ โดยมีอัตราการเติบโตที่ไม่สูงมากนัก แต่ก็จัดได้ว่าประชากรมีการใช้จ่ายมากขึ้น จึงเป็นโอกาสในการในการขายสินค้าได้มากขึ้นด้วย
2. จากการที่เทคโนโลยีมีการพัฒนาและก้าวหน้ามากขึ้น ส่งผลให้กระบวนการผลิตสินค้ามีประสิทธิภาพมากขึ้นรวมถึงเป็นประโยชน์ต่อการวิจัยและพัฒนาสินค้าใหม่ๆ
3. กระแสการรณรงค์ให้บริโภคสินค้าไทย ภายใต้ คำขวัญ “ ไทยทำไทยใช้ไทยเจริญ ” เป็นการช่วยส่งเสริมการบริโภคของประชาชนให้หันมาใช้สินค้าภายในประเทศ ส่งผลดีต่อร้าน S & P ซึ่งเป็นร้านเบเกอรี่ของคนไทย
อุปสรรค(Threat)
1. การบริโภคสินค้าของประชาชนในปัจจุบัน จะมีการใส่ใจต่อสุขภาพกันค่อนข้างมาก จะมีการเลือกซื้อสินค้าที่ดีและมีประโยชน์ รวมทั้งการบริโภคของกลุ่มวัยรุ่นจะนิยมบริโภคสินค้าที่มีแครอรี่ต่ำ เพราะไม่ต้องการมีน้ำหนักที่มากเกินไป หรือไม่ต้องการอ้วนนั้นเอง ซึ่งจากสภาวะการดังกล่าวส่งผลต่อสินค้าเบเกอรี่ของร้านS & P เนื่องจากสินค้าจำพวกเบเกอรี่เหล่านี้มีปริมาณแครอรี่ค่อนข้างสูง และผู้บริโภคจะซื้อในปริมาณไม่มาก เพราะกลัวอ้วน
2. คู่แข่งขันมีสินค้าที่หลากหลายและสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคที่หลากหลายทำให้คู่แข่งสามารถแย่งส่วนแบ่งของกลุ่มลูกค้าจากร้านS & P เบเกอรี่ ช็อพ ได้พอส

บ. wel - mart      
Wal-mart ดำเนินกิจกรรมภายใต้ชื่อ War-mart และ Sam’s club เป็นร้านค้า discount store ร้านขายของราคาประหยัดมีจำนวนสาขามากถึง 3406 แห่ง และ Super center เมื่อตรวจตราการเจริญเติบโตและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มียอดจำหน่ายเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและทำกำไรสูงและมีการพัฒนาสินค้าจำนวนมาก ยกระดับให้บริการ โดยให้ระบบอัตโนมัติเข้ามาใช้ในองค์การและพัฒนาด้านทีมงานบริหารให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รับประกันความพอใจให้กับลูกค้าและถือนโยบายด้านการตลาดคำวิจารณ์มีสะท้อนกลับต่อความคิด และเริ่มนโยบายการตลาดใหม่ เช่นการทักทายกับผู้บริโภค การตกแต่งร้านค้าให้ดูอบอุ่น รวมทั้งการให้บรรจุภัณฑ์ ที่มีความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม ได้แสดงให้เห็นถึงตัวอย่างอันประณีตงดงามและทันสมัยในการจัดการด้านปฏิบัติงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งผลสำเร็จดังกล่าวส่งผลให้ Wal-mart เป็นกิจการการที่ติดอันดับ 1 ใน 10 ของ Fortune
กลยุทธ์ที่ใช้กับคู่แข่งขัน
• สินค้ามีราคาถูกทุกวัน มีคุณภาพดีและมีสินค้าแบบ One Stop Shopping ซึ่งแวะที่เดียวได้สินค้าครบทุกอย่าง
• ครอบคลุมพื้นที่ตามความต้องการของลูกค้า
• มีโกดังสินค้าภายในรัศมี 6ชม.จากที่ตั้งโกดังเพื่อสะดวกและความรวดเร็วในการขนถ่ายสินค้า
• มีคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในการปฏิบัติงานและควบคุมระบบหมุนเวียนของสินค้า ใช้ Scanning bar code เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการ Check Out ของลูกค้า และมีระบบดาวเทียมเพื่อการสื่อสารที่ทันสมัย
• รณรงค์ใช้สินค้าที่รักษาสิ่งแวดล้อมและสินค้าที่ผลิตในประเทศ
• มีการวิจัยและพัฒนา ทดสอบสินค้าใหม่ๆเพื่อปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมและมีคุณภาพดีกว่าเดิม
    จะเห็นได้ว่าการทำงานเป็นกลุ่มของ Wal-mart มีความเหมาะสมสำหรับสภาวะแวดล้อมในปัจจุบันมาก สำหรับองค์การขนาดใหญ่ มีพนักงานเป็นจำนวนมาก การให้บริการสินค้าหลายประเภทหลายรูปแบบและมีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมาก ปัญหาที่เกิดขึ้นเสมอคือ การให้บริการไม่ทั่วถึงและไม่เท่าเทียมกัน เมื่อมีการทำงานเป็นกลุ่มสามารถลดปัญหาเหล่านี้ได จะสังเกตได้ว่าการทำงานเป็น Team Work เหมาะสมกับงานประเภทสร้างแรงจูงใจในการให้บริการได้ดี เช่นความสามารถในการเลือกสินค้า การค้นหาสินค้า ความเป็นกันเองกับลูกค้า หรือแนะนำบริการต่างๆ เป็นต้น เพราะงานประเภทนี้มีกลไกในการทำงานไม่ซับซ้อน แต่งานประเภทที่ต้องเกี่ยวข้องกับข้อมูลหรือมีกระบวนการที่ซับซ้อนในการทำงานหลายคนจะเกิดความผิดพลาดได้มาก เช่น การควบคุมปริมาณสินค้า หรือการชำระค่าสินค้า เป็นต้น อย่างไรก็ตาม Wal-mart ใช้การทำงานเป็น Team Work ควบคู่กันไปกับการสร้างจิตสำนึกให้กับพนักงานด้วย

กลยุทธ์ที่นำมาวิเคราะห์ SWOT เพื่อกำหนดแนวทางที่ดีที่สุดในองค์การ

STRENGTH (จุดแข็ง)
• สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า
• สินค้ามีคุณภาพสูงและหลากหลาย
• มีส่วนแบ่งด้านการตลาดมากกว่าคู่แข่งขัน
• ชื่อเสียงของบริษัทเป็นที่รู้จักดี
• บริการที่รวดเร็วด้วยระบบคอมพิวเตอร์และดาวเทียม
• ส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่อง
• มีฐานะการเงินและสภาพคล่องที่ดี

WEAKNESS (จุดอ่อน)
• การประชาสัมพันธ์ค่อนข้างน้อยมาก
• มีหนี้สินเป็นภาระผูกพันสำหรับเช่าซื้อในระยะยาวเป็นจำนวนมากเกินไป

OPPORTUNITY (โอกาส)
• เปิดตลาดเสรีทำให้มีแนวโน้มการขยายตัวเข้าไปสู่ตลาดใหม่ได้ดีและเป็นที่นิยมและยอมรับทั่วไป
• มีการพัฒนาการบริหารและเทคโนโลยีใหม่
• สังคมให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
• ธุรกิจค้าปลีกเลิกกิจการ

THREAT (อุปสรรค)
• ความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ
• มีคู่แข่งขันจำนวนมากราย
• อัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมคงตัวและมีแนวโน้มลดลง
• จุดอิ่มตัวทางการตลาดของผู้บริโภค
• ถูกมองในแง่ลบเรื่องใช้แรงงานเด็กในการผลิตเพื่อลดต้นทุน