ค้นหาข้อมูล
การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis)ธุรกิจโรงน้ำแข็ง
6638 view
 Post Date:  2011-07-12 02:18:11

ตัวอย่างธุรกิจโรงน้ำแข็ง
การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis)

จุดแข็งของกิจการ : 
 1.  
มีบริการเสริมที่หลากหลายให้กับลูกค้า เช่น ให้บริการถังเก็บน้ำแข็ง
 2. 
น้ำแข็งมีความใส สะอาด  และถูกสุขลักษณะอนามัย  มากกว่าผู้ผลิตรายอื่น 
 3. 
มีแหล่งน้ำดิบที่ดี ทำให้ขั้นตอนการผลิตไม่ยุ่งยากซับซ้อน

 จุดอ่อนของกิจการ :
 1. 
ขาดแคลนแรงงาน
 2.
ใช้กำลังการผลิตยังไม่เต็มที่ 

 โอกาส :
1. อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นทำให้อากาศร้อนเพิ่มขึ้นทุกปี
2. 
จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นเมืองท่องเที่ยว จึงมีนักท่องเที่ยว
เข้ามาเที่ยว ซื้อหาสินค้าบริโภค อุปโภคอยู่เสมอ
น้ำแข็งก็เป็นสินค้าที่ขายดีในช่วงเทศกาลท่องเที่ยวเช่นกัน

อุปสรรค :
 1.   การแข่งขันเริ่มรุนแรงขึ้น  โดยเฉพาะมีการตัดราคาสินค้า
 2.  
ไฟฟ้าซึ่งเป็นต้นทุนการผลิตหลักเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง