ค้นหาข้อมูล
การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis)ธุรกิจฟาร์มสุกร
6298 view
 Post Date:  2011-07-12 02:17:24

ตัวอย่างธุรกิจฟาร์มสุกร
การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis)

 การวิเคราะห์ด้านจุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส และอุปสรรคของโครงการฟาร์มสุกรพันธุ์ในลักษณะรับจ้างเลี้ยงจากบริษัท โดยวิเคราะห์สถานการณ์ต่าง ๆ ประกอบมีดังนี้

 
จุดแข็ง
1. 
ไม่ต้องลงทุนด้านพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์  อาหาร  ยา และค่ารักษาจากสัตวบาล สัตวแพทย์ 
และค่าออกแบบผังโรงงาน
2. 
สินค้ามีคุณภาพตามมาตรฐานการเลี้ยงแน่นอน เพราะขั้นตอนต่าง ๆ กำหนดโดยผู้เชี่ยวชาญของบริษัท
3. 
มีตลาดแน่นอน

จุดอ่อน
1. 
ต้องใช้เงินลงทุนสูงในการก่อสร้างโรงเรือนแบบมาตรฐาน

 

โอกาส
1.  ปริมาณความต้องการบริโภคสุกรยังมีสูงกว่าความสามารถ
ในการผลิตสุกรทั่วประเทศ

 
อุปสรรค
1. 
กระแสการบริโภคอาหารมังสวิรัต และชีวจิต อาจทำให้
ความต้องการบริโภคเนื้อสัตว์ลดลงไปบ้าง