ค้นหาข้อมูล
วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ (14 มกราคม)
2800 view
 Post Date:  2011-03-07 09:42:30

วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ (14 มกราคม)

 

 

ความหมาย

 

         วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ เป็นวันสำคัญที่ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ จะร่วมมือร่วมใจในการสนับสนุนนโยบายการป่าไม้แห่งชาติที่ต้องการรณรงค์ให้ประชาชนได้เข้าใจ และสร้างจิตสำนึกให้รู้จักการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ การป้องกันการตัดไม้ทำลายป่า เพื่อให้ชาติไทยมีป่าไม้เป็นทรัพยากรตลอดไป

 

 

ความเป็นมา

 

         ทรัพยากรป่าไม้ถูกทำลายลงอย่างรวดเร็วด้วยสาเหตุ คือ การลักลอบตัดไม้ทำลายป่า ทำให้เกิดการเสียสมดุลและไม่สามารถป้องกันภัยธรรมชาติได้และจากสาเหตุอุทกภัยทางภาคใต้เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2531 วาดภัยเมื่อ พ.ศ. 2532 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. ป่าไม้ และ พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2532 โดยให้สัมปทานป่าไม้สิ้นสุดลงทั้งแปลงได้มีการจัดวางโครงการทำไม้ต้องยุติธรรมทุกพื้นที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รณรงค์ให้ประชาชนอนุรักษ์ป่าไม้ที่มีอยู่ไม่ให้ถูกทำลาย และคณะรัฐมนตรีมีมติให้ วันที่ 14 มกราคมของทุกปีเป็น “วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ”