ค้นหาข้อมูล
วันครู (16 มกราคม)
1856 view
 Post Date:  2011-03-07 09:39:56

วันครู (16 มกราคม)

 

 

ความหมาย

 

         ครู ความหมายตามพจนานุกรม หมายถึง ผู้สั่งสอนศิษย์ ผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ศิษย์ ผู้มีความหนักแน่น ผู้ที่ศิษย์ควรเคารพ

         ครู ความหมายโดยทั่วไป หมายถึง ผู้อบรมสั่งสอน ผู้ถ่ายทอดความรู้ความชำนาญ ผู้แนะนำแบ่งปันประสบการณ์ ผู้สร้างสรรค์ภูมิปัญญาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

         วันครู เป็นวันที่มีการประกอบพิธีระลึกถึงคุณของบูรพาจารย์ และเพื่อให้ศิษย์ได้ทบทวนบทบาทของศิษย์ที่พึงปฏิบัติต่อครูและในทำนองเดียวกันก็เพื่อให้ครูได้ทบทวนบทบาทหน้าที่ของครูด้วย อีกทั้งเพื่อส่งเสริมความสามัคคีระหว่างครูด้วยกัน

 

ความเป็นมา

 

         ในปี พ.ศ.2499 จอมพล ป พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี และประธานกรรมการอำนวยการคุรุสภากิตติมศักดิ์ ได้ระลึกถึงความสำคัญและบุญคุณของครูที่เป็นผู้ให้แสงสว่าง คอยแนะนำสั่งสอนบรรดาลูกศิษย์ ดังนั้นจึงควรมีวันที่ให้ลูกศิษย์ได้แสดงความเคารพสักการะต่อครูผู้มีพระคุณ คุรุสภาจึงได้พิจารณาและมีมติให้มีวันครู โดยถือเอาวันประกาศพระราชบัญญัติครูในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2488 เป็นวันครู ดังนั้นในวันที่ 16 มกราคม ของทุกปีจึงเป็นวันครู งานวันครูครั้งแรกนั้นจัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2500

        

 กิจกรรมในงานวันครู

-          พิธีกรรมทางศาสนา

-          พิธีรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ บทสวดรำลึกพระคุณ การกล่าวคำรำลึกพระคุณ นักเรียนนำพานดอกไม้ ธูป เทียน ไหว้ครู เป็นต้น

-          กิจกรรมเชื่อมความสามัคคีระหว่างผู้ประกอบอาชีพครู