...  
 
Custom Search
 
 
ธงชาติประเทศสิงคโปร์ Singapore
31584 view
 Post Date:  2011-03-07 03:44:23

ชื่อทางการ             สาธารณรัฐสิงคโปร์ (Republic of Singapore)
เมืองหลวง              สิงคโปร์ (Singapore)

ภาษาที่ใช้               มลายู ทมิฬ อังกฤษ จีน

 

 

 

ความเป็นมาของธงชาติประเทศสิงคโปร์ Singapore

 

                สิงคโปร์เป็นประเทศเกาะเล็กๆ อยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

    สีขาวและสีแดง คือ สีของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สีแดง หมายถึง ความเสมอภาค สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ พระจันทร์เสี้ยว หมายถึง ประเทศที่เพิ่งเกิดใหม่ ดาว 5 ดวง หมายถึง อุดมการณ์ 5 อย่าง คือ ประชาธิปไตย สันติภาพ ความก้าวหน้า ความยุติธรรม และความเสมอภาค

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ธงชาติประเทศต่างๆในทวีปเอเซีย