ค้นหาข้อมูล
วิธีตั้งค่าเมล์ในจุมล่า
1911 view
 Post Date:  2011-05-20 12:47:27

สำหรับเมล์ของ GMAIL

1. มาที่ Joomla เปิดหน้า Global Configuration

2. เลือก Server tab จากนั้นตั้งค่าตามด้านล่างเลยครับ

3. Mailer = SMTP Server

4. Mail from = [email protected] (E-mail Address ของท่านครับ)

5. SMTP Authentication = Yes

6. SMTP Security = TLS

7. SMTP Port = 465

8. SMTP Username = sirisakmax (ส่วนแรกของ Email Address จากข้อ 5)

9. SMTP Password = 123456 (ใส่ Password สำหรับเข้า Email ของท่าน)

10. SMTP Host = smtp.gmail.com

11. click Save