ค้นหาข้อมูล
วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (28 ธันวาคม)
2496 view
 Post Date:  2011-05-19 05:58:07

วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (28 ธันวาคม)

ความหมาย

         วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช หมายถึง วันที่ระลึกคล้ายวันปราบดาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์ และทรงเป็นผ้กอบกู้เอกราชให้กับชาติไทย

ความเป็นมา

         สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชมีพระนามเดิมว่า สิน พระราชสมภพเมื่อวันที่ 17 เมษายน พ.ศ.2277  พระยาจักรีได้ขอไปเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรมและเมื่อเติบใหญ่ขึ้นได้ปฏิบัติงานราชการจนได้รับความชอบ จึงได้ไปช่วยราชการพระยาตากแต่เมื่อพระยาตากถึงแก่กรรมก็ได้เลื่อนเป็นพระยาตากปกครองเมืองตาก ครั้นเมื่อมีกองทัพพม่ายกเข้ามาตีหัวเมืองทางใต้พระยาตากได้เข้าไปช่วยรักษาเมืองเพชรบุรีไว้และตีพม่าแตกไป และได้ช่วยรักษาพระนครจากกองทัพพม่าได้อีกครั้ง จึงได้เลื่อนเป็นพระยาวชิรปราการ หลังจากนั้นเกิดการเสียกรุงแก่พม่า พระยาวชิรปราการใช้เวลา 3 เดือน ในการเตรียมกองทัพและได้ตีค่ายโพธิ์สามต้น ขับไล่พม่าออกจากแผ่นดินไทยได้สำเร็จ จากนั้นได้ยกทัพกลับกรุงธนบุรีและปราบดาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์พระนามเดิมว่า สมเด็จพระบรมราชราที่ 4 แต่ประชาชนเรียกพระนามว่า พระเจ้าตากสิน และได้สถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานีด้วย เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2311 และเพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ จึงยกย่องถวายเกียรติว่า มหาราช

         ทางราชการได้ร่วมกับประชาชนสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ พระเจ้าตากสินมหาราช ณ บริเวณวงเวียนใหญ่ และกำหนดวันที่ 28 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันปราบดาภิเษกนั้นเป็นวันที่มีพิธีถวานบังคมพระบรมรูปด้วย