ค้นหาข้อมูล
วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ (26 ธันวาคม)
2800 view
 Post Date:  2011-05-19 05:57:35

วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ (26 ธันวาคม)

ความหมาย

         วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ หมายถึง วันที่กระตุ้นให้ประชาชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า งดเว้นการตัดไม้ทำลายป่าเมตตาแก่สัตว์ป่า

ความเป็นมา

         ปัญหาการทำลายป่าและการล่าสัตว์ ส่งผลให้สัตว์ป่ามีปริมาณลดลงอย่างรวดเร็วในสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัตน์ พ.ศ.2503 ได้มีการตราพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2503 และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีได้ทรงลงนามในพระปรมาภิไธยเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2503 ต่อมาในปี พ.ศ.2536 ได้มีการปรับปรุงพระราชบัญญัติใหม่ เนื่องจากกฎหมาย ดังกล่าวยังไม่สามารถคุ้มครองสัตว์ป่าได้อย่างมีประสิทธิภาพในเวลาต่อมาจึงได้มีการกำหนดให้วันที่ 26 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ

         ถึงแม้ว่าจะมีการปรับปรุงพระราชบัญญัติ และมีมาตรการต่างๆ ในการคุ้มครองสัตว์ป่า แต่สัตว์ป่าก็ยังคงถูกไล่ล่า ดังนั้นการปกป้องชีวิตสัตว์ป่า จึงไม่ใช่เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายเดียว ทั้งนี้ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากประชาชนและหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ช่วยกันรักษาและหวงแหนทรัพยากรให้คงอยู่ต่อไป