ค้นหาข้อมูล
วันรัฐธรรมนูญ (10 ธันวาคม)
1431 view
 Post Date:  2011-05-19 05:56:41

วันรัฐธรรมนูญ (10 ธันวาคม)

ความหมาย

         รัฐธรรมนูญ หมายถึง กฎหมายการปกครองแผ่นดิน กฎหมายสูงสุดของกฎหมายทั้งมวลในการปกครองประเทศ

         วันรัฐธรรมนูญ หมายถึง วันที่ระลึกคล้ายวันที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานรัฐธรรมนูญอาณาจักรสยามฉบับถาวร เพื่อใช้เป็นหลักในการปกครองประเทศตามระบอบประชาธิปไตย ให้แก่ปวงชนชาวไทย

ความเป็นมา

         เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2475 ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครอง จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตยเนื่องจากเกิดการปฏิวัติเข้ายึดอำนาจการปกครองจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อขอพระราชทานรัฐธรรมนูญโดยคณะราษฎร์ และในวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2475 โปรดเกล้าฯให้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญชั่วคราว ต่อมาในวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2475 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับถาวร ดังนั้นในวันที่ 10 ธันวาคม จึงถือเป็น วันฉลองรัฐธรรมนูญ ซึ่งทางราชการกำหนดให้เป็นวันรัฐธรรมนูญ