ค้นหาข้อมูล
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1362 view
 Post Date:  2011-05-19 05:56:28

วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

(วันพ่อแห่งชาติ) 5 ธันวาคม

ความหมาย

         วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช หมายถึง วันที่ระลึกคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างใหญ่หลวง

         พ่อ หมายถึง ชายผู้ยังบุตรให้เกิด หรือ คำที่บุตรเรียกชายที่ให้กำเนิด หรือ เลี้ยงดูตนดังนั้นพ่อจึงเป็นผู้มีบทบาทสำคัญ จึงสมควรแก่การยกย่องและรำลึกถึงพระคุณ ในฐานะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพ่อของปวงชนชาวไทย จึงได้กำหนดให้วันที่ 5 ธันวาคม เป็นวันพ่อแห่งชาติ

ความเป็นมา

         พระราชพิธีในวันเฉลิมพระชนมพรรษาได้มีมาตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ตามหลักฐานที่ปรากฏในหนังสือพระราช พิธีสิบสองเดือน ของรัชกาลที่ 5 ในรัชกาลต่อๆ มามีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลสมัย แต่ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระราชสมภพเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2470 จึงมีพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาในวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี และยังถือเป็นวันเฉลิมฉลองของชาติไทยด้วย

         พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรชาวไทยมากมายนานัปการ พระองค์ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะในการดูแลทุกข์สุขของราษฎร และพัฒนาบ้านเมือง ปกครองประเทศชาติให้ร่มเย็นเจริญก้าวหน้าตามที่ได้มีพระปฐมราชโองการว่า เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม

         ในวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปีจะมีการจัดงานวันพ่อแห่งชาติขึ้นเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และเข้าใจถึงพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆ รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง บิดา-บุตร