ค้นหาข้อมูล
วันสิ่งแวดล้อมไทย (4 ธันวาคม)
2550 view
 Post Date:  2011-05-19 05:56:09

วันสิ่งแวดล้อมไทย (4 ธันวาคม)

ความหมาย

         สิ่งแวดล้อม หมายถึง สิ่งต่างๆ ที่อยู่โดยรอบตัวของมนุษย์ ทั้งที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นและเกิดขึ้นตามธรรมชาติ

         วันสิ่งแวดล้อมไทย หมายถึง วันที่กระตุ้นให้ประชาชน หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน มีจิตสำนึกในการร่วมมือกันดูแลและอนุรักษ์รักษาสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ

ความเป็นมา

         ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป้นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและนับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าถวายพระพร เนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2532 ณ ศาลาดุสิดาลัย พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ซึ่งมีใจความสำคัญในเรื่องสถานการณ์สิ่งแวดล้อมของประเทศไทย พร้อมทั้งตักเตือนให้ร่วมมือร่วมใจกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง ดังนั้น หน่วยงานของรัฐและเอกชนได้เริ่มมีการเคลื่อนไหวในการดำเนินงาน จัดตั้งโครงการและองค์การต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

         คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้วันที่ 4 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมไทยตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเสนอ