ค้นหาข้อมูล
วันโลกต้านเอดส์ (1 ธันวาคม)
2203 view
 Post Date:  2011-05-19 05:55:40

วันโลกต้านเอดส์ (1 ธันวาคม)

ความหมาย

         โรคเอดส์ (AIDS) หรือ โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสที่มีชื่อว่า HIV ผู้ที่ป่วยเป็นโรคนี้ระบบภูมิคุ้มกันจะต่ำลงเนื่องจากถูกไวรัสทำลายและเสียชีวิตจากโรคแทรกซ้อนต่างๆ และกลุ่มที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคเอดส์ ได้แก่กลุ่มผู้ที่สำส่อนทางเพศ กลุ่มผู้ติดยาเสพติด กลุ่มผู้ที่ได้รับเลือดจากมารดา หรือรับผลิตภัณฑ์จากเลือด

         วันโลกต้านเอดส์ หมายถึง วันที่กระตุ้นให้ทุกคนได้มีความรู้เรื่องโรคเอดส์และพยายามหยุดยั้ง ป้องกันโรคเอดส์ รวมถึงเป็นการแสดงความเห็นอกเห็นใจต่อผู้ที่ป่วยเป็นโรคเอดส์

ความเป็นมา

         องค์การอนามัยโลกได้ตระหนักถึงผลกระทบของโรคเอดส์ที่มีความรุนแรงส่งผลต่อตนเอง ครอบครัว และประเทศชาติ จึงได้กำหนดให้วันที่ 1 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันโลกต้านเอดส์ ซึ่งในปี พ.ศ.2532 ได้จัดงานเป็นครั้งแรก โดยมีการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านโรคเอดส์ในรูปแบบต่างๆ เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้เรื่องโรคเอดส์ให้กว้างขวางขึ้น