ค้นหาข้อมูล
วันประถมศึกษาแห่งชาติ (25 พฤศจิกายน)
2118 view
 Post Date:  2011-05-19 05:55:25

วันประถมศึกษาแห่งชาติ (25 พฤศจิกายน)

ความหมาย

         วันประถมศึกษาแห่งชาติ หมายถึง วันที่รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวที่มีต่อการศึกษาของไทย

ความเป็นมา

         ในสมัยรัชกาลที่ 6 โปรดให้ตราพระราชบัญญัติประถมศึกษาขึ้นเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2465 ซึ่งมีผลให้เด็กที่มีอายุ 7 ปีบริบูรณ์ ทุกคนต้องเข้าเรียนหนังสือจนถึงอายุ 14 ปีบริบูรณ์ โดยไม่ต้องเสียค่าเล่าเรียน นับเป็นการเริ่มต้นการศึกษาภาคบังคับในระดับประถมศึกษา ครั้งแรกการประถมศึกษาได้มีการพัฒนาและเจริญก้าวหน้าขึ้น และได้มีการกำหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ 6 เป็นวันจัดงานวันประถมศึกษาแห่งชาติ เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงวางรากฐานให้กับการศึกษาของชาติ