ค้นหาข้อมูล
วันเยาวชนแห่งชาติ (20 กันยายน)
2104 view
 Post Date:  2011-05-19 05:52:18

วันเยาวชนแห่งชาติ (20 กันยายน)

ความหมาย

         เยาวชน หมายถึง บุคคลที่มีอายุเกิน 14 ปีบริบูรณ์ แต่ยังไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ และไม่ใช่ผู้บรรลุนิติภาวะแล้วด้วยการสมรส

         ในทางสากล องค์การสหประชาชาติให้ความหมายว่า เยาวชน หมายถึง คนในวัยหนุ่มสาวซึ่งมีอายุระหว่าง 15-25 ปี

         วันเยาวชนแห่งชาติ หมายถึง วันที่ให้เยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาตนเอง บทบาทและหน้าที่ที่มีต่อสังคมและประเทศชาติ

ความเป็นมา

         สหประชาชาติได้ประกาศให้ ปี พ.ศ.2528 เป็นปีเยาวชนสากล ดังนั้นเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2528 คณะรัฐมนตรีจึงประกาศให้วันที่ 20 กันยายนของทุกปี เป็นวันเยาวชนแห่งชาติ โดยเริ่มมีครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2528 เป็นต้นมานอกจากนี้ยังเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล

         ในวันเยาวชนแห่งชาติ หน่วยงานของรัฐและเอกชนจะเข้ามามีบทบาทในการช่วยพัฒนาศักยภาพของเยาวชนโดยการจัดกิจกรรมต่างๆ และสถาบันครอบครัวก็มีส่วนสำคัญในการสร้างทรัพยากรบุคคลให้มีคุณภาพแต่บุคคลที่สำคัญที่สุดคือ ตัวของเยาวชนเองที่จะต้องรู้จักความรับผิดชอบ ในการพัฒนาตนเอง จนถึงการทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ