ค้นหาข้อมูล
วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ (18 สิงหาคม )
2727 view
 Post Date:  2011-05-19 05:50:27

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ (18 สิงหาคม )

ความหมาย

         วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ คือ วันที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการระลึกถึง พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระองค์ผู้ทรงเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตรืไทย

ความเป็นมา

         พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาที่ตำบลหว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2411 ได้อย่างแม่นยำ ดังนั้นในวันที่ 14 เมษายน พ.ศ.2525 คณะรัฐมนตรีมีมติให้วันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปีเป็นวันวิทยาศาสตร์

         ในวันวิทยาศาสตร์ จะมีการจัดงานและกิจกรรมต่างๆ ต่อมาได้ขยาย ให้เป็นงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ซึ่งในการจัดงานสัปดาห์นั้นก็เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติของพระองค์ และเพื่อสงเสริมผลงานการค้นคว้าวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น