ค้นหาข้อมูล
วันรพี ( 7 สิงหาคม)
1935 view
 Post Date:  2011-05-19 05:50:15

วันรพี ( 7 สิงหาคม)

ความหมาย

         วันรพี คือ วันที่น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ที่ทรงมีต่อด้านนิติศาสตร์ของไทย

ความเป็นมา

         พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ มีพระนามเดิมว่าพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ เป็นพระราชโอรสในพระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ได้รับปริญญาตรี เกียรตินิยมด้านกฎหมาย จากมหาวิทยาลัยออกฟอร์ด และได้เข้ารับราชการในกรมราชเลขานุการ พระองค์ทรงเป็นนักกฎหมายที่ได้พัฒนาและวางรากฐานด้านกฎหมายไว้เป็นอย่างดี เช่นการจัดวางระเบียบศาลยุติธรรม ตั้งโรงเรียนสอนวิชากฎหมายนิพนธ์ตำรากฎหมาย เป็นต้น

         พระองค์สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2463 ดังนั้นในวันที่ 7 สิงหาคมของทุกปี ผู้เกี่ยวข้องด้านนิติศาสตร์จะจัดกิจกรรมขึ้นเพื่อรำลึกถึง พระบิดาแห่งกฎหมายไทย และได้เรียกวันนี่ว่า วันรพี โดยใช้ชื่อพระนามเดิม