ค้นหาข้อมูล
วันเข้าพรรษา (วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8)
2322 view
 Post Date:  2011-05-19 05:49:34

วันเข้าพรรษา (วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8)

ความหมาย

         พรรษา หมายถึง ฝน หน้าฝน ฤดูฝน แต่ไทยเราให้ว่าปีด้วยสำนวนชาวพุทธ

         พรรษา หมายถึง ระยะเวลา 3 เดือน ที่พระสงฆ์อยู่ประจำที่ไม่มีการจาริก คือ ตั้งแต่แรม 1 ค่ำเดือน 8 ถึงเดือน 11

         วันเข้าพรรษา หมายถึง วันที่พระภิกษุในพระพุทธศาสนาต้องอยู่ในวัดโดยไม่ไปค้างแรมในที่อื่น ตลอด 3 เดือนในฤดูฝน

ความเป็นมา

         พระภิกษุในสมัยพุทธกาล มีหน้าที่จะต้องเผยแพร่ธรรมคำสั่งสอนแก่ประชาชน ดังนั้นจึงต้องพากันออกเดินทางไปตามที่ต่างๆ ครั้นพอเข้าถึงฤดูฝน เป็นช่วงเวลาที่ชาวบ้านทำการเพาะปลูกพืชต่างๆ แต่พระภิกษุอาจจะต้องเดินผ่านเรือกสวนไร่นาและเหยียบย่ำข้าวกล้า หรือพืชผลต่างๆได้รับความเสียหาย นอกจากนี้อาจจะเหยียบสัตว์เล็กโดยไม่ได้เจตนา

         เมื่อพระพุทธเจ้าทราบดังนี้ จึงได้วางระเบียบและบัญญัติให้พระภิกษุสงฆ์เข้าอยู่ประจำที่ตลอดระยะเวลา 3 เดือนในช่วงฤดูแห่งฝน โดยมีเครื่องอัฏฐบริขาร ได้แก่ สบง จีวร สังฆาฏิ เข็ม บาตร รัดประคด หม้อ กรองน้ำ มีดโกน ชาวบ้านอาจถวายผ้าจำนำพรรษา หรือผ้าอาบน้ำฝนให้ท่านได้ผลัดเปลี่ยนได้

         ตามประวัติศาสตร์ประเทศไทยได้มีการบำเพ็ญกุศลในวันเข้าพรรษามาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย เป็นต้นมา และก่อนการเข้าพรรษาจะมีประเพณีที่นิยม คือ การบวชประเพณีหล่อเทียนพรรษาขนาดใหญ่ เพื่อให้จุดได้นานตลอด 3 เดือน จึงทำให้มีประเพณีแห่เทียนพรรษาและมีการจัดประกวดเทียนพรรษาด้วย

พุทธศาสนิกชนจะทำบุญ ตักบาตร รักษาศีล ฟังเทศน์ งดอบายมุข เป็นต้น