ค้นหาข้อมูล
วันอาสาฬหบูชา (วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8
1586 view
 Post Date:  2011-05-19 05:49:14

วันอาสาฬหบูชา (วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 )

ความหมาย

         อาสาฬห หมายถึง อาษาฒ เดือนที่ 8 แห่งจันทรคติ

         อาสาฬหบูชา ย่อมาจาก อาสาฬหปุรณมีบูชา หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญเดือนอาสาฬหมาส คือ เดือน 8

         วันอาสาฬหบูชา คือ การบูชาในวันเพ็ญ เดือน 8 ซึ่งเป็นวันสำคัญที่พระพุทธเจ้าแสดงปฐมเทศนาเป็นครั้งแรก และถือได้ว่าเป็นวันแรกที่มี พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ครงเป็นพระรัตนตรัย

ความเป็นมา

         พระพุทธเจ้าได้แสดงธรรมที่พระองค์ตรัสรู้แก่ปัญจวคีย์ทั้ง 5 คือ โกณทัญญะ วัปปะ ภัททิยะ  มหามานะ และอัสสชิ พระองค์แสดงธรรมครั้งแรกที่เรียกว่า ธรรมจักกัปปวัตนสูตร ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน โดยมีใจความสำคัญ คือ อริยสัจ 4 ความจริงอันประเสริฐ 4 ประการ (ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค)

         โกณทัญญะ ได้ฟังปฐมเทศนาดังนั้นแล้ว ได้เกิดดวงตาเห็นธรรมเข้าใจถึงสภาวธรรมและได้อบวชในพระพุทธศาสนา พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงอุปสมบทด้วยเอหิภิกขุอุปสัมปทา ก็คือการที่พระพุทธเจ้าบวชให้โดยตรง

         ดังนั้นในวันนี้ จึงเป็นวันที่มีองค์พระรัตนตรัยเกิดขึ้นครบบริบูรณ์ คือ พระพุทะ พระธรรม และพระสงฆ์

         วันอาสาฬหบูชา จึงเป็นวันที่มีเหตุการณ์ เกิดขึ้น 3 เหตุการณ์ คือ

1.       เป็นวันแรกที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา

2.       เป็นวันแรกที่มีพระสงฆ์เกิดขึ้นในโลก

3.       เป็นวันแรกที่มีพระรัตนตรัย ครบ 3 ประการ

         การประกอบพิธีวันอาสาฬหบูชาได้เริ่มมีครั้งแรกในเมืองไทย เมื่อ พ.ศ.2501 โดยพระธรรมโกสาจารย์ (ชอบ อานุจารี) และต่อมาได้มีหลักปฏิบัติและหลักการในการจัดพิธีอาสาฬหบูชาให้ยึดปฏิบัติทั่วราชอาณาจักร สังฆมนตรี มีมติให้ชาวพุทธประกอบการบูชาเป็นพิเศษในวันนี้ และเรียกว่า วันอาสาฬหบูชา

         นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2504 เป็นต้นมา ชาวพุทธจะประกอบพิธีบูชาตั้งแต่ฟังเทศน์ รับศีล เวียนเทียน ทำบุญตักบาตร เจริญภาวนา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์เป็นต้น