ค้นหาข้อมูล
วันลูกเสือแห่งชาติ(1 กรกฎาคม)
2374 view
 Post Date:  2011-05-19 05:48:55

วันลูกเสือแห่งชาติ(1 กรกฎาคม)

ความหมาย

         ลูกเสือ หมายถึง เด็กที่อยู่ในคณะที่ตั้งขึ้นสำหรับอบรมให้เป็นพลเมืองดีมีลักษณะสง่าผ่าเผย มีวาจาสุภาพอ่อนโยน และผู้ที่ซื่อสัตย์

         วันลูกเสือแห่งชาติ หมายถึง วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งมีพิธีทบทวนคำปฏิญาณตนและสวนสนามทั่วประเทศ

ความเป็นมา

         กิจการลูกเสือแรกของโลก ก่อตั้งโดยท่าน ลอร์ด บาเดน เพาเวลส์ ชาวอังกฤษ เมื่อ พ.ศ.2450 เพื่ออบรมเด็กชายอายุระหว่าง 12-18 ปี ให้เป็นลูกเสือที่มีความเสียสละ และบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติ

         สำหรับประเทศไทย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้า ฯ ให้ตั้งกองลูกเสือขึ้นครั้งแรกเมื่อวันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2454 ที่โรงเรียนมหาดเล็กหลวง ปัจจุบันคือ โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนเป็นพลเมืองดี มีความจงรักภักดีแด่องค์พระมหากษัตริย์ รักชาติบ้านเมือง มีความสามัคคีและเป็นนักรบที่ดีต่อไป และลูกเสือกองแรกได้คติพจน์ประจำคณะลูกเสือว่า เสียชีพ อย่าเสียสัตย์

         ต่อมากิจการลูกเสือไทยได้เจริญก้าวหน้าเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปเนื่องจากพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงวางแนวทางไว้เป็นอย่างดี

         ไทยได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมัชชาลูกเสือโลก ในปี พ.ศ.2475 และหลังจากนั้นมีการประกาศให้ตราประจำคณะลูกเสือ กฎของลูกเสือ พระราชบัญญัติลูกเสือ เป็นต้น กิจการลูกเสือไทยได้ดำเนินและมีการพัฒนาเรื่อยมาจนเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนในโรงเรียน ซึ่งแตกต่างจากประเทศอื่นๆ ดังนั้นประเทศไทยจึงเป็นประเทศที่มีลูกเสืออยู่มากมายกว่าประเทศอื่น