ค้นหาข้อมูล
วันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน)
3371 view
 Post Date:  2011-05-19 05:48:30

วันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน)

ความหมาย

         ต่อต้าน หมายถึง ปะทะต้านทานไว้ สู้รบป้องกันไว้

         ยาเสพติด หมายถึง สิ่งที่เข้าสู่ร่างกายโดยการกิน ฉีด สูดดม แล้วเกิดผลต่อร่างกายหรือจิตใจ และต้องการเสพอีกไม่สามารถหยุดได้ ซึ่งสิ่งที่เสพเข้าไปมีสารที่เป็นอันตรายและเกิดโทษต่อร่างกาย และถ้าเสพในปริมาณมาก หรือเสพติดต่อเป็นระยะเวลานาน อาจทำให้เกิดโรคและอันตรายถึงแก่ชีวิตได้

         วันต่อต้านยาเสพติดโลก เป็นวันที่ช่วยกระตุ้นให้เห็นความสำคัญในการแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดและช่วยกันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

ความเป็นมา

         ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาร้ายแรงที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อมวลมนุษยชาติ ดังนั้นเพื่อให้เห็นถึงความสำคัญของการแก้ไขปัญหายาเสพติดและเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศทั่วโลก จึงได้มีการจัดการประชุมขึ้นที่ประเทศออสเตรียในวันที่ 17-18 มิถุนายน พ.ศ.2530 และได้เสนอให้สมัชชาใหญ่สหประชาชาติกำหนดวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติด ซึ่งก็มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอดังกล่าว

         ในประเทศไทยได้เผชิญกับปัญหายาเสพติดมาทุกยุคทุกสมัยและทำการปราบปรามมาโดยตลอด และได้มีพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 ขึ้น จึงทำให้เกิดคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือที่เรียกว่า ป.ป.ส. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบและในฐานะที่ประเทศไทย เป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติ ป.ป.ส. ได้นำมติวันต่อต้านยาเสพติดเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ดังนั้นจึงได้มีมติให้กำหนดวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติด