ค้นหาข้อมูล
วันดำรงราชานุภาพ (21 มิถุนายน)
2321 view
 Post Date:  2011-05-19 05:47:23

วันดำรงราชานุภาพ (21 มิถุนายน)

ความหมาย

         วันดำรงราชานุภาพ คือ วันที่ระลึกถึงวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงเป็นกำลังสำคัญในการช่วยพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ

ความเป็นมา

         สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพประสูติเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2405 พระนามเดิมว่า พระองค์เจ้าดิศวรกุมาร เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เมื่อพระองค์ทรงสำเร็จการศึกษาและได้เข้ารับราชการจนกระทั่งได้ดำรงตำแหน่งเสนาบดีที่ปรึกษากระทรวงมหาดไทย ต่อมาพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงให้ดำรงตำแหน่งนายกราชบัณฑิตยสภา

         ในเรื่องของการพัฒนาประเทศนั้นพระองค์ได้พัฒนาในหลายๆ ด้าน เช่น ด้านการปกครอง การศึกษา อีกทั้งด้านการสาธารณสุข ทรงก่อตั้งโรงพยาบาล ในถิ่นทุรกันดาร สถานีอนามัย กรมพยาบาล จนเป็นกระทรวงสาธารณสุขในปัจจุบันและงานด้านอื่นๆ อีกมากมาย

         สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงมีพระปรีชาสามารถด้านประวัติศาสตร์ จึงได้รับการยกย่องจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ในปี พ.ศ.2505 โดยได้รับการถวายพระนามว่า บิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทย