ค้นหาข้อมูล
วันสิ่งแวดล้อมโลก (5 มิถุนายน)
2156 view
 Post Date:  2011-05-19 05:46:41

วันสิ่งแวดล้อมโลก (5 มิถุนายน)

ความหมาย

         วันสิ่งแวดล้อมโลก หรือ World Environment Day คือ วันที่ระลึกถึงจุดเริ่มต้นของความร่วมมือกันระหว่างชาติทั่วโลก ในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและเป็นการรณรงค์ให้ชาวโลกได้ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและรู้จักการใช้ทรัพยากรอย่างถูกต้อง

ความเป็นมา

         ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาใหญ่ปัญหาหนึ่งที่ส่งผลกระทบอย่างมากมาย ดังนั้น สหประชาชาติได้จัดการประชุมร่วมกับประเทศสวีเดนในเรื่องสิ่งแวดล้อมของมนุษย์เมื่อวันที่ 5-16 มิถุนายน พ.ศ.2515 โดยมีการทำร่างข้อเสนอต่างๆ รวมทั้งแผนดำเนินการ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจกหลายประเทศและหลายหน่วยงานทั่วโลก ผลการประชุมประสบความสำเร็จเพราะทั่วโลกให้ความร่วมมือในการปกป้องสิ่งแวดล้อม ดังนั้นจึงมีการกำหนดให้วันแรกของการประชุมนั่นก็คือ วันที่ 5 มิถุนายน เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก และจัดตั้งโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ จากข้อตกลงในแต่ละประเทศจะต้องจัดตั้งหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมขึ้นในประเทศของตนด้วย

         ในประเทศไทย มีการตรากฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมขึ้นในปี พ.ศ. 2518 เป็นฉบับแรก เรียกว่า พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2518 ต่อมาได้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติเพิ่มเติม จนกระทั่งรัฐบาลในสมัยของนายอานันท์ ปันยารชุน ได้มีการร่างพระราชบัญญัติฯ ใหม่มีชื่อว่า พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2535 เป็นต้นมา ซึ่งพระราชบัญญัติฉบับนี้เป็นฉบับที่มุ่งในเรื่องของการกระจายอำนาจลงสู่ท้องถิ่นและให้ความสำคัญกับการติดตามและตรวจสอบ

         การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะต้องช่วยกันดูแลรักษาและไม่ทำลาย นอกจากนี้จึงควรให้ความสำคัญในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กับการพัฒนาด้านเทคโนโลยี แต่ถ้ามุ่งพัฒนาด้านเทคโนโลยีให้ก้าวล้ำสมัย แต่เกิดสภาวะการเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมการพัฒนาประเทศนั้นๆ ก็ไม่ใช่การพัฒนาที่สมบูรณ์และยั่งยืน