ค้นหาข้อมูล
วันงดสูบบุหรี่โลก (31 พฤษภาคม)
2621 view
 Post Date:  2011-05-19 05:46:16

วันงดสูบบุหรี่โลก (31 พฤษภาคม)

ความหมาย

         บุหรี่ หมายถึง ยามวนสำหรับสูบ จัดอยู่ในกลุ่มยาเสพติดเนื่องจากมีสารนิโคติน

         วันงดสูบบุหรี่โลก คือ วันที่ช่วยกระตุ้นให้ผู้สูบบุหรี่เลิกสบบุหรี่และให้ตระหนักถึงอันตรายของบุหรี่ที่มีต่อสุขภาพ ดังนั้นองค์การอนามัยโลกจึงกำหนดให้วันที่ 31 พฤษภาคม เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก

ความเป็นมา

         องค์การอนามัยโลกเล็งเห็นอันตรายของบุหรี่ที่มีต่อสุกภาพของผู้สูบบุหรี่ และผู้ไม่สูบบุหรี่ที่ต้องสูดดมควันบุหรี่ และบุหรี่ยังเป็นสาเหตุสำคัญของการป่วยด้วยโรคต่างๆ ดังนั้น จึงกำหนดให้ในวันที่ 31 พฤษภาคม ค.ศ.1988 เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก (World No Tobacco Day)

         ในประเทศไทยได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่ช่วยรณรงค์ให้ลดการสูบบุหรี่มาอย่างต่อเนื่อง และได้มีการตราพระราชบัญญัติ 2 ฉบับ คือ พระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ที่มีการกำหนดให้สถานที่สาธารณะให้เป็นเขตปลอดบุหรี่