ค้นหาข้อมูล
วันสุขบัญญัติแห่งชาติ (28 พฤษภาคม)
3568 view
 Post Date:  2011-05-19 05:45:43

วันสุขบัญญัติแห่งชาติ (28 พฤษภาคม)

ความหมาย

         สุขบัญญัติ หมายถึง ข้อกำหนดที่เด็กและเยาวชนตลอดจนประชาชนได้ปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ จนเป็นสุขนิสัย เพื่อให้มีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ

         สุขบัญญัติแห่งชาติ เป็นนโยบายส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับประชาชน โดยนำแนวทางสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการมาประยุกต์ใช้เพื่อเป็นการปลูกฝังและสนับสนุนให้ประชาชนนำไปปฏิบัติ

         วันสุขบัญญัติแห่งชาติ หมายถึง วันที่มีความสำคัญในการรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนได้ตระหนักในการดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรง ตามแนวทางของสุขบัญญัติแห่งชาติ

ความเป็นมา

         การประกาศใช้สุขบัญญัติแห่งชาติ มีมาตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2539 แต่ต่อมาในปัจจุบันได้มีการประยุกต์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางด้านสาธารณสุขในปัจจุบัน

         ในปี พ.ศ.2543 มีการจัดกิจกรรมการรณรงค์สุขบัญญัติแห่งชาติ โดยเน้นการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ซึ่งมีการร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชนในการจัดกิจกรรม เช่น การเต้นแอโรบิก การออกกำลังกายแบบซี่กง นิทรรศการเกี่ยวกับสุขภาพ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ เป็นต้น