ค้นหาข้อมูล
วันต้นไม้แห่งชาติ (วันขึ้น 15 เดือน 6 )
2497 view
 Post Date:  2011-05-19 05:45:28

วันต้นไม้แห่งชาติ (วันขึ้น 15 เดือน 6 )

ความหมาย

         วันต้นไม้แห่งชาติ คือ วันที่กระตุ้นให้คนไทยตระหนักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ และปลูกฝังให้รู้จักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอีกทั้งการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า

ความเป็นมา

         เมื่อจำนวนประชากรของประเทศเพิ่มขึ้น ความต้องการในด้านการบริโภคก็ขยายตัวเพิ่มขึ้นด้วย แต่ทรัพยากรบางประเภทมีอยู่อย่างจำกัดโดยเฉพาะทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งการปลูกทดแทนต้องใช้ระยะเวลานานในการดูแลรักษา และตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาป่าไม้ถูกทำลายอย่างรวดเร็วทั้งจากภัยธรรมชาติและฝีมือมนุษย์

         ปี พ.ศ.2528 รัฐบาลประกาศนโยบายป่าไม้แห่งชาติ เพื่อให้มีการพัฒนา และจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว และเพื่อให้ทรัพยากรป่าไม้คงอยู่ต่อไป คณะรัฐมนตรีจงกำหนดในปี พ.ศ.2528-2531 เป็นปีต้นไม้แห่งชาติ และกำหนดให้วันวิสาขบูชาเป็นวันตันไม้แห่งชาติด้วย