ค้นหาข้อมูล
วันครอบครัว (14 เมษายน)
1532 view
 Post Date:  2011-05-19 05:44:07

วันครอบครัว (14 เมษายน)

ความหมาย

         ครอบครัว หมายถึง ผู้ร่วมครัวเรือน คือ สามี ภริยาและบุตร ญาติพี่น้องและคนที่อยู่รวมกันในบ้านหนึ่ง

         ครอบครัว เป็นหน่วยเล็กที่สุดของสังคมจึงถือได้ว่าเป็นสถาบันมูลฐานของมนุษยชาติ และเป็นสถาบันแรกในการสร้าง กำหนด สิทธิ สถานภาพที่ต้องปฏิบัติต่อกันในสังคมอีกทั้งยังเป็นสถาบันที่ถ่ายทอดวัฒนธรรมอีกด้วย

         วันครอบครัว หมายถึง วันที่ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของครอบครัวให้เข้าใจบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวให้มากขึ้น เพราะในวิถีของคนในสังคมปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปและเกิดปัญหาต่างๆ ตามมามากมาย ซึ่งปัญหาครอบครัวก็เป็นบ่อเกิดของปัญหาสังคม

ความเป็นมา

         เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2532 คณะรัฐมนตรีสมัยพลเอกชาติชายชุนหะวัณ เป็นนายกรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้วันที่ 14 เมษายน เป็นวันครอบครัว เนื่องจากวันที่ 13 เมษายน เป็นวันสงกรานต์ของไทยและเป็นวันผู้สูงอายุ ส่วนใหญ่ในวันนี้จะเป็นวันที่สมาชิกในครอบครัวได้มีโอกาสมาพบปะสังสรรค์กัน ดังนั้นวันที่ 14 เมษายนจึงมีความเหมาะสมที่จะเป็นวันครอบครัวด้วยอีกวันหนึ่ง