ค้นหาข้อมูล
วันผู้สูงอายุ (13 เมษายน)
1529 view
 Post Date:  2011-05-19 05:43:23

วันผู้สูงอายุ (13 เมษายน)

ความหมาย

         ผู้สูงอายุ หมายถึง บุคคลทั้งเพศชายและเพศหญิงที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปด้วยมติการกำหนดเกณฑ์ขององค์การสหประชาชาติ

         วันผู้สูงอายุ หมายถึง วันที่ให้ตระหนักถึงความสำคัญของผู้สูงอายุและเพื่อให้บุตรหลานได้ทบทวน บทบาทหน้าที่ที่พึงปฏิบัติต่อผู้สูงอายุอีกทั้งแสดงความกตัญญูกตเวที รำลึกพระคุณท่าน และผู้สูงอายุเองก็ได้ทบทวน บทบาทหน้าที่ของตนเองที่พึงปฏิบัติต่อบุตรหลาน นอกจากนี้ยังมีการคัดเลือก ผู้สูงอายุดีเด่น เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติต่อผู้สูงอายุที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่ครอบครัว สังคม ประเทศชาติ อีกด้วย

ความเป็นมา

         ในปี พ.ศ. 2496 สมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม ได้มีนโยบายเกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุโดยให้กรมประชาสงเคราะห์จัดตั้งสถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแคเป็นแห่งแรก เพื่อเป็นการช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาต่างๆ ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ รวมทั้งเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัวที่ไม่สามารถอุปการะเลี้ยงดูคนชราได้

         ต่อมารัฐบาลได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้สูงอายุอห่งชาติขึ้นเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2525 เพื่อร่วมทำหน้าที่กำหนดนโยบายวางแผนดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับผู้สูงอายุและได้มีการอนุมัติให้วันที่ 13 เมษายน ของทุกปี เป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติ