ค้นหาข้อมูล
วันจักรี (6 เมษายน)
1330 view
 Post Date:  2011-05-19 05:43:02

วันจักรี (6 เมษายน)

ความหมาย

         จักรี หมายถึง ผู้มีจักร ผู้นั่งในรถ ผู้ถือจักร คือ พระกฤษณ นามพระศิวะ ผู้ครองโลก พระราชา

         วันจักรี คือ วันที่ระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและมหาจักรีบรมราชวงศ์

ความเป็นมา

         พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เสด็จขึ้นครองราชย์เป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี จนมาในสมัยรัชกาลที่ 5 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าให้หล่อพระพุทธรูปพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 1-4 ไว้เป็นพระบรมราชานุสรณ์ เพื่อสำหรับถวายบังคมสักการะ ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ต่อมารัชกาลที่ 6 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดให้หล่อพระบรมรูปชนกนาถ (รัชกาลที่ 5) และพระบรมรูปทั้ง 5 รัชกาลประดิษฐาน ณ ปราสาทพระเทพบิดร วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

         การหล่อพระบรมรูปรัชกาล ได้กลายเป็นพระราชประเพณีสืบมากล่าวคือ

         รัชกาลที่ 7 โปรดให้หล่อพระบรมรูป รัชกาลที่ 6

         รัชกาลที่ 8 โปรดให้หล่อพระบรมรูป รัชกาลที่ 7

         รัชกาลที่ 9 โปรดให้หล่อพระบรมรูป รัชกาลที่ 8

         ในสมัยรัชกาลที่ 6 พระองค์มีพระบรมราชโองการให้มีพิธีกราบถวายบังคมพระบรมรูปในวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2461 เป็นต้นมา และให้เป็นประเพณีสืบต่อไป