ค้นหาข้อมูล
วันอนุรักษ์มรดกไทย (2 เมษายน)
2531 view
 Post Date:  2011-05-19 05:42:04

วันอนุรักษ์มรดกไทย (2 เมษายน)

ความหมาย

         มรดก หมายถึง ทรัพย์สมบัติของผู้ตายที่ยกให้ทายาท

         มรดกไทย หมายถึง สิ่งที่คนไทยได้รับสืบทอดกันมาไม่ว่าจะเป็นศิลปวัฒนธรรม หรือขนบธรรมเนียมประเพณี เป็นต้น

         วันอนุรักษ์มรดกไทย คือ วันที่ประชาชนชาวไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์วัฒนธรรมของชาติไทย กระตุ้นให้ประชาชนมีความรู้สึกหวงแหน และเพื่อเป็นการปลูกฝังให้เกิดแนวความคิดในการที่จะบำรุงรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่แสดงออกถึงสัญลักษณ์ของความเป็นไทย อันได้แก่ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัฒนธรรมแขนงต่างๆ ของไทย

ความเป็นมา

         ในวันที่ 2 เมษายนเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทางราชการจึงประกาศให้เป็นวันอนุรักษ์มรดกไทย เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2528 ในฐานะที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่องานวัฒนธรรมของชาติตลอดมา และพระองค์ทรงมีพระปรีชาสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรมเป็นที่ยอมรับ