ค้นหาข้อมูล
วันข้าราชพลเรือน (1 เมษายน)
1987 view
 Post Date:  2011-05-19 05:41:52

วันข้าราชพลเรือน (1 เมษายน)

ความหมาย

         ข้าราชการ หมายถึง คนที่ทำงานหลวง

         พลเรือน หมายถึง ผู้ซึ่งไม่ใช่ทหาร

         ข้าราชการพลเรือน จึงเป็นคนของหลวงที่มีความสัมพันธ์ใหล้ชิดกับชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรมากกว่าพวกอื่นๆ ข้าราชการพลเรือนจะช่วยรัฐในการดูแลทุกข์สุขของประชาชน ดังนั้น จึงนับได้ว่าข้าราชการพลเรือนเป็นกำลังสำคัญต่อการพัฒนาบ้านเมืองและประเทศชาติ

         วันข้าราชการพลเรือน คือ วันที่ข้าราชการพลเรือนได้ตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบที่มีต่อประเทศชาติและประชาชน รวมถึงให้มีความสมานสามัคคีกันในหมู่คณะด้วย

ความเป็นมา

         พระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือนฉบับแรก ได้ประกาศใช้และมีผลบังคับเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2471 และทางราชการได้มีการจัดงานวันที่ระลึกข้าราชการพลเรือนขึ้นในปี พ.ศ. 2522 เป็นครั้งแรก โดยถือเอาวันที่ 1 เมษายน เป็นวันงาน