ค้นหาข้อมูล
วันน้ำของโลก (22 มีนาคม)
1830 view
 Post Date:  2011-05-19 05:40:43

ความหมาย

         วันน้ำของโลก คือ วันที่ระลึกถึงความสำคัญของน้ำที่เป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตของทุกชีวิตบนโลกนี้ และเป็นการกระตุ้นจิตสำนึกให้รู้จักการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ

ความเป็นมา

         พื้นผิวของโลก 2 ใน 3 เป็นน้ำแต่เป็นน้ำเค็ม จากทะเลและมหาสมุทรน้ำจืดมีเพียงร้อยละ 1 ของผิวโลกเท่านั้น และน้ำจืดที่มนุษย์สามารถใช้ได้จริง นั้นมีเพียงร้อยละ 0.25 เท่านั้น ที่ชาวโลกได้ใช้ในการอุปโภค บริโภคและเมื่อประชากรโลกเพิ่มมากขึ้น ทรัพยากรน้ำจึงไม่เป็นที่เพียงพอ อีกทั้งมีการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างไม่รู้คุณค่า จึงทำให้เกิดภาวะขาดแคลนน้ำจืด ดังนั้นในปี พ.ศ.2535 สมัชชาสหประชาชาติ ได้กำหนดให้วันที่ 22 มีนาคม ของทุกปี เป็น “World Day of Water” โดยเริ่มในปี พ.ศ.2536 เป็นครั้งแรก เพื่อให้มวลมนุษยชาติใส่ใจต่อการอนุรักษ์น้ำดูแลและบำรุงรักษาจัดการทรัพยากรน้ำจืดอย่างยั่งยืน ตลอดจนการดำเนินงานตามนโยบายและข้อเสนอแนะของที่ประชุมสหประชาชาติ