ค้นหาข้อมูล
วันสหกรณ์แห่งชาติ (26 กุมภาพันธ์)
1410 view
 Post Date:  2011-05-19 05:39:49

วันสหกรณ์แห่งชาติ (26 กุมภาพันธ์)

ความหมาย

         สหกรณ์ หมายถึง งานร่วมมือกัน การงานที่ช่วยกันทำ วิธีจัดการอย่างหนึ่งที่บุคคลพอใจร่วมมือกันเพื่อบำรุงความเจริญในทางเศรษฐกิจโดยหลักของความเสมอภาค

ความเป็นมา

         อาชีพหลักของคนไทยส่วนใหญ่ คือ เกษตรกร ในสมัยก่อนมีการแลกเปลี่ยน สินค้า แต่ต่อมาเมื่อประเทศมีความเจริญขึ้น ประชากรเพิ่มขึ้นความต้องการ สินค้าจึงเพิ่มขึ้น จึงมีการใช้เงินเป็นสื่อกลางมากขึ้น ดังนั้นผู้ผลิตข้าวจึงต้องผลิตมากขึ้นเพื่อขายเอาเงินไปแลกซื้อสินค้าต่างๆ แต่จะต้องมีการลงทุนมากขึ้นไปด้วย จึงเกิดการกู้ยืมแต่ถ้าหากผลผลิตที่ได้ไม่เพียงพอ ลดน้อยลง ก็จะ ไม่มีการชำระหนี้เกิดปัญหาการจำนองที่นาสุดท้ายก้ไม่มีที่ดินทำกิน

         จากสถานการณ์ดังกล่าว ได้มีการจัดตั้งธนาคารเกษตรขึ้น แต่ไม่ประสบ ความสำเร็จต่อมาพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงดำริที่จะนำสหกรณ์มาใช้ในการดำเนินงานเพื่อช่วยเหลือและเอื้อประโยชน์ให้กับประชาชน จึงมอบหมายให้กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์เป็นผู้นำสหกรณ์เข้าสู่ประเทศไทย และได้จัดตั้งสหกรณ์หาทุนซึ่งเป็นแบบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับชนบทไทย ในปี พ.ศ. 2459 ซึ่งดำเนินงานเรื่อยมาและประสบความสำเร็จมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2471

         สหกรณ์มีอัตราขยายตัวอย่างรวดเร็วในช่วง พ.ศ.2475 เนื่องจากรัฐบาลให้การส่งเสริมสนับสนุน จัดตั้งสหกรณ์ประเภทอื่นๆ อีก จนกระทั่งปี พ.ศ. 2495 ได้ยกระดับสหกรณ์ที่สังกัดในระดับกรมขึ้นมาเป็นระดับกระทรวง

         ภายหลังปี พ.ศ.2497 กระทรวงสหกรณ์ถูกยุบไปรวมกับกระทรวงการพัฒนาแห่งชาติ ต่อมากระทรวงพัฒนาการแห่งชาติถูกยุบเมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2515 โดยมารวมกับกรมสหกรณ์ที่ดิน กรมสหกรณ์พาณิชย์และธนกิจ เป็น กรมส่งเสริมสหกรณ์

         ในปัจจุบัน มีสหกรณ์ 6 ประเภท คือ

         1.สหกรณ์ร้านค้า

         2.สหกรณ์ประมง

         3.สหกรณ์การเกษตร

         4.สหกรณ์บริการ

         5.สหกรณ์นิคม

         6.สหกรณ์ออมทรัพย์