ค้นหาข้อมูล
วันปลอดควันพิษจากภัยป่า (24 กุมภาพันธ์)
1879 view
 Post Date:  2011-05-19 05:39:37

วันปลอดควันพิษจากภัยป่า (24 กุมภาพันธ์)

ความหมาย

         วันปลอดควันพิษจากภัยป่า เป็นวันที่รณรงค์ให้ประชาชนและเกษตรกรรมตระหนักถึงอันตรายและผลกระทบของควัน และเพื่อป้องกันการจุดไฟเผาป่ารวมทั้งสร้างจิตสำนึกให้อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้

ความเป็นมา

         ประชาชนยังมีการใช้ประโยชน์จากไฟในการประกอบอาชีพ เช่น การเผาป่า ทำไร่เลื่อนลอย การกำจัดวัชพืชเพื่อเตรียมพื้นที่เพาะปลูก เป็นต้นจากสาเหตุดังกล่าวได้สร้างความเสียหายและส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของมนุษย์ เนื่องจากควันพิษทำให้ประชาชนป่วยเป็นโรคระบบทางเดินหายใจ และควันจากไฟป่ายังเป็นตัวการสำคัญในการเกิดภัยแล้ง นอกจากนี้ ไฟป่าได้ก่อให้เกิดสภาวะเรือนกระจกหรือที่เรียกว่า Greenhouse Effect การเผาไหม้ก่อให้เกิดก๊าซชนิดต่างๆ มากมายแต่ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ เมื่อรวมตัวกับก๊าซที่เผาไหม้ในกิจกรรมอุตสาหกรรม หรือคมนาคม จะเกิดการสะสมและก่อตัวหนาขึ้นในชั้นบรรยากาศ ดังนั้นความร้อนที่แผ่จากผิวโลกไม่สามารถกระจายตัวกลับสู่ชั้นบรรยากาศได้ จึงมีผลให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้น

         คณะรัฐมนตรีมีมติให้กรมป่าไม้ จัดตั้งหน่วยงานป้องกันไฟป่าในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2524 ต่อมากรมป่าไม้เสนอร่างโครงการวันปลอดควันพิษจากไฟป่า ในปี พ.ศ.2542 คณะรัฐมนตรีได้มีมติกำหนดให้วันที่ 24 กุมภาพันธ์ ของทุกปีเป็น วันปลอดควันพิษจากไฟป่า เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2543