ค้นหาข้อมูล
วันศิลปินแห่งชาติ ( 24 กุมภาพันธ์)
1372 view
 Post Date:  2011-05-19 05:38:52

วันศิลปินแห่งชาติ ( 24 กุมภาพันธ์)

ความหมาย

         ศิลปิน หมายถึง นายช่าง ผู้มีศิลปะ

         ศิลปินแห่งชาติ หมายถึง ผู้มีผลงานศิลปะเป็นที่ยกย่องระดับชาติ

         วันศิลปินแห่งชาติ เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย คือวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ผู้ทรงเป็นปฐมบรมศิลปินแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งไม่มีศิลปินท่านใดเทียบได้ และทรงได้รับการยกย่องจาก UNESCO ให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกสาขาวรรณกรรม นอกจากนี้ยังเป็นการยกย่องศิลปินผู้สร้างสรรค์งานดีเด่นในด้านต่างๆ อีกด้วย

ความเป็นมา

         สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ ได้ ดำเนินโครงการศิลปินแห่งชาติตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 โดยพิจารณาศิลปินในทุกแขนง เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้สร้างสรรค์ผลงานอันทรงคุณค่าและยกย่อง ให้มีเกียรติในสังคม ในปี พ.ศ. 2528 ศิลปินแห่งชาติจำนวน 4 ท่าน 4 สาขา ที่สำนักงานวัฒนธรรมแห่งชาติได้ประกาศได้ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติได้แก่

         1.หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์

         2.นายมนตรี ตราโมท                   ศิลปินแห่งชาติ สาขาดนตรีไทย

         3.ท่านผู้หญิงแผ้ว สนิทวงศ์เสนี     ศิลปินแห่งชาติ สาขานาฏศิลป์

         4.นายเฟื้อ หริรักษ์                       ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์

         เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2529 คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติกระทรวงศึกษาธิการได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชสมัญญา อัครศิลปิน แด่พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ด้วยทรงพระปรีชาสามารถเป็นเลิศหลายสาขา

         หลักการแบ่งสาขาศิลปะ แบ่งออกเป็น 3 สาขา คือ

         1.สาขาทัศนศิลป์ หรือ Visual Art หมายถึง ศิลปะ ที่มองเห็นได้ด้วยตาจะเป็นศิลปะ สองมิติ หรือสามมิติก็ได้

         2.สาขาวรรณศิลป์ หรือ Literature หมายถึง ศิลปะ ที่เกี่ยวกับงานประพันธ์ต่างๆ ได้แก่ กวีนิพนธ์ บทละคร เรื่องสั้น นวนิยาย

         3.สาขาศิลปะการแสดง หรือ Performing Art หมายถึง ศิลปะที่ใช้การแสดงทั้งทางด้านวิจิตรศิลป์ (Fine Art) และประยุกต์ศิลป์ (Applied Art) ได้แก่ การแสดงดนตรี การแสดงพื้นบ้าน